zakladka2

Jako Fundacja Pokolenia prowadzimy Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Centrum to miejsce, w którym wspieramy grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oaz inicjatywy obywatelskie z terenu powiatu tczewskiego poprzez doradztwo, szkolenia, mentoring oraz wsparcie infrastrukturalne.

Naszym celem jest pobudzenie aktywności i potencjału grup nieformalnych i organizacji pozarządowych do podejmowania przez nie działań. Chcemy również w ramach COP dbać o przestrzeń dla aktywności społecznej i obywatelskiej. Wspierając grupy nieformalnej i organizacje będziemy dążymy do ich usamodzielnienia oraz zwiększenia skuteczności i zasięgu ich działania.

 

CO OFERUJEMY?

Centrum Organizacji Pozarządowych oferujemy następujące bezpłatne usługi:

  1. INKUBATOR NGO

Co to jest inkubator? To kompleksowy program, którego ideą jest usamodzielnienie grupy nieformalnej bądź organizacji pozarządowej oraz zwiększenie skuteczności i zasięgu jej działania. Inkubowana grupa/organizacja otrzymuje swojego mentora/kę, z którym pracuje przez max. pół roku nad swoim rozwojem. Dodatkowo w procesie inkubacji organizacja musi skorzystać z obowiązkowego doradztwa formalno-prawnego.

Rodzaj wsparcia oferowanego przez Inkubator:

mentoring – indywidualna praca eksperta/ki z grupą nieformalną bądź organizacją, ukierunkowana na stworzeniu planu usamodzielnienia bazującego na potencjałach i zasobach grupy/organizacji. Mentoring opiera się na inspirowaniu, stymulowaniu rozwoju grupy/organizacji w zakresie niezbędnym do samorealizacji.

Czas trwania mentoringu to od 6 do 12 godz. w ciągu pół roku (co najmniej 1 spotkanie w ciągu miesiąca).

doradztwo formalno-prawne – min. 4 godz.

Czas inkubacji do 6 m-cy na grupę/organizację.

  1. SZKOLENIA

Patrz niżej lub POBIERZ INFORMACJĘ

  1. DORADZTWO

Oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie: aspektów formalno-prawnych, planowania i rozliczania projektów, wizerunku, promocji i marketingu organizacji, współpracy z wolontariuszami, zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych, doradztwa technologicznego: tworzenie stron, adres e-mail, identyfikacja wizualna  itp., doradztwa finansowo-księgowego, pozyskiwania środków na działalność i inne w zależności od zapotrzebowania. Dyżury doradztwa – patrz niżej!

  1. MENTORING

Co to jest mentoring? Jest to wsparcie organizacji pozarządowych w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ich rozwoju poprzez wspólne wypracowywanie i realizowanie indywidualnego planu działań dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji.

Proces mentoringu trwa max. 6 spotkań po 2 godz. przez pół roku (co najmniej 1 spotkanie w ciągu miesiąca).

  1. WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz przestrzeni do spotkań i pracy swojej organizacji? Jesteś we właściwym miejscu!

W ramach COP udostępniamy organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym miejsca do pracy biurowej z komputerem i dostępem do Internetu na zasadzie co-workingu, użyczamy także adresu do korespondencji.

zakładka3

Artur Rajkowski: zakładanie oraz aspekty formalno-prawne prowadzenia organizacji, źródła finansowania, realizacja i rozliczanie projektów, współpraca z samorządem lokalnym; e-mail: arajkowski@fundacjapokolenia.pl

UWAGA! By skorzystać z doradztwa należy umówić się telefonicznie lub mailowo z wyprzedzeniem co najmniej 1-dniowym.

zakładka4

Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Nauczymy między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół.
Pakiet szkoleń COPu:

– Aspekty formalno-prawne,

– Zarządzanie projektami,

– Planowanie inicjatyw,

– Wolontariat w organizacji,

– Jak budować partnerstwa i współpracować z samorządem,

– Angażowanie ludzi do działania,

– Debaty oksfordzkie i wystąpienia publiczne,

– Gender mainstreaming,

– Nowe technologie,

– Marketing i promocja organizacji pozarządowej,

– Kompetencje miękkie: komunikacja, asertywność, antydyskryminacji i stereotypizacji,

– Zarządzenie finansami w organizacjach pozarządowych,

i inne wynikające z lokalnych potrzeb.

 

Masz pomysł na szkolenie? Zgłoś się do nas!
W miarę naszych zasobów i liczby chętnych zorganizujemy takie szkolenie!

POBIERZ INFORMACJĘ

zakładka6

Fundacja Pokolenia od ponad 15 lat prowadzi KONKURSY GRANTOWE i dofinansowuje lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mieszkańców Tczewa, powiatu tczewskiego i Subregionu Nadwislańskiego.

Od 2014 roku jesteśmy jednym z Operatorów Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, powstałego w ramach zadania rządowego Programu FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w partnerstwie z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszeniem EDUQ, Fundacją Rozwoju Lokalnego PARASOL, Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Lokalną Grupą Działania Ziemi Człuchowskiej, Fundacją Edukacji i Działań Społecznych, Lokalną Grupą Działania Chata Kociewia i Fundacją Strefa Mocy. Wspieramy młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mieszkańców Pomorza. Dotacje, szkolenia i mentoring to tylko część oferty dla naszych wnioskodawców i grantobiorców.

Więcej o Funduszu na stronie: www.akumulatorspoleczny.pl .

Dzialaj_Lokalnie_logo

Od 2005 roku jesteśmy członkiem sieci Ośrodków Działaj Lokalnie i realizujemy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, gdzie wspieramy oddolne inicjatywy mieszkańców powiatów tczewskiego i nowodworskiego. Co roku organizujemy konkursy grantowe i dofinansowujemy najlepsze projekty aktywizujące społeczności lokalne. Poza dotacjami, na program składają się: animacja, konsultacje, szkolenia, sieciowanie oraz konkurs na najciekawsze sposoby opowiadania o podejmowanych działaniach.

Więcej o Programie na stronie: www.dzialajlokalnie.pl .

W latach 2006-2007 realizowaliśmy program grantowy Polskiej Telefonii Cyfrowej i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce „Pracownia Umiejętności”, w ramach którego wspieraliśmy finansowo projekty inicjowane i prowadzone przez grupy młodzieżowe. W latach 2011 – 2014 prowadziliśmy we współpracy z firmą Flextronics Młodzieżowy Program Grantowy AKTYWATOR. Był to nasz autorski fundusz, zasilający grantami inicjatywy młodzieżowe z Miasta i Gminy Tczew. Od 2012 do 2014 Fundacja była także koordynatorem Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego w powiecie tczewskim i wspierała mini-grantami projekty młodych osób w wieku 13-25 lat.

zakładka1