Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia w formie coachingu dla osób uczestniczących w projekcie  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 09.12.2016 do godz. 16.00 na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia mieszczącym się w Tczewie, przy ul. Obrońców Westerplatte 6.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.
 3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Coaching – przeprowadzenie osobiście 220 h coachingu  w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Uczestnikami/czkami spotkań będą osoby wykluczone społecznie uczestniczące w projekcie skierowane przez terapeutę – psychologa.
 3. Celem spotkań jest wypracowanie indywidualnego planu rozwoju w oparciu program wsparcia realizowany w projekcie.
 4. Spotkania z osobami uczestniczącymi w projekcie będą odbywały się w Fundacji Pokolenia lub innym miejscu wskazanym przez osobę uczestniczącą w terminie od 15.12.2016 r. do 30.09.2018 roku w godzinach uzgodnionych z osobami uczestniczącymi oraz Fundacją Pokolenia.
 5. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie ustalony po podpisaniu umowy.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania raportów częściowych oraz końcowego z realizacji spotkań z każdym uczestnikiem/czką.
 7. Zakres danych raportu (karta coachingu) zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy
 8. Sposób przekazywania informacji prowadzony będzie przejrzyście z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych uczestników, w tym z niepełnosprawnościami.
 9. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych

 

Zapraszamy do składania ofert na poniższym formularzu:

rozeznanie_rynku

rozeznanie_rynku