Aktywność obywatelska
Szanowni Państwo! Przypominamy państwu, iż do DZIŚ można zgłaszać uwagi do Powiatowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
http://ngo.powiat.tczew.pl/aktualnosci_ngo/ogloszenie-o-konsultacjach-rocznego-programu-wspolpracy-2016.html

Poniżej znajdą państwo uwagi opracowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, można je skopiować i wysłać, dostępne są one także w aktualnościach na stronie http://trop.tczew.pl/
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu opinii do Starostwa Powiatowego w Tczewie. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach.
—————————————-
UWAGI do Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami

 

Wnoszę o przywrócenie zapisów projektu programu opracowanego przy współpracy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu tczewskiego oraz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, to jest:

22) funkcjonowanie Pełnomocnika Organizacji Pozarządowych, biorącego czynny udział w pracach wszystkich zespołów zajmujących się procedowaniem zadań realizowanych we współpracy z organizacjami;

25) stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych oraz preferowanie PES mających swoją siedzibę na terenie powiatu i wpisanych do elektronicznej bazy PES, o której mowa w pkt 23, przy zlecaniu zadań do 30.000 Euro o przewidywanej wartości równej lub wyższej niż kwota 5.000 zł brutto; preferowanie w miarą możliwości PES przy zamówieniach o wartości niższej od kwoty 5.000 zł brutto.”

 

W naszej ocenie funkcjonowanie Pełnomocnika Organizacji Pozarządowych oraz stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych oraz preferowanie PES mających swoją siedzibę na terenie powiatu są bardzo istotnymi i strategicznymi formami współpracy między samorządem powiatowym, a organizacjami.

 

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie dla Pełnomocnika Organizacji Pozarządowych oraz klauzul społecznych. Zachęcamy gorąco Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych i do przesyłania swoich uwag i sugestii, w szczególności tych o których piszemy powyżej.

 

1) Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizuje jedno z ustawowych zadań własnych samorządu, jakim jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wspiera organizacje pozarządowe, które w coraz większym stopniu pozyskują środki spoza budżetu samorządu oraz realizują zadania własne powiatu. Poprzez wspieranie organizacji wspiera jednocześnie rozwój społeczności lokalnych, aktywizuje liderów społecznych, buduje kapitał ludzki i społeczny powiatu. Zadania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi:

• odpowiada za proces konsultacji prawa miejscowego, strategii samorządów w poszczególnych dziedzinach, problemów współpracy, procedur konkursowych etc.,

• pełni rolę mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a urzędem;

• organizuje współpracę o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,

• reprezentuje samorząd na spotkaniach czy konferencjach związanych z tematyką sektora pozarządowego,

• tworzy system współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, uwzględniając analizę efektywności rozwoju lokalnego sektora pozarządowego,

• lobbuje na rzecz wsparcia rozwoju tych z pól działalności organizacji, które borykają się z  trudnościami,

• przygotowuje proces tworzenia programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, uwzględniając zdanie organizacji, elastycznie reagując na nowe rozwiązania,

• koordynuje działania w zakresie współpracy z organizacjami komórek organizacyjnych urzędu,

• ujednolica procedury w zakresie zlecania zadań organizacjom, reagować na zmiany,

• inicjuje nowe, innowacyjne rozwiązania;

• posiadać stały kontakt z organizacjami i informować je o tym co się dzieje na wszystkich płaszczyznach działalności samorządu – inicjować tę współpracę,

• udziela wsparcia merytorycznego, doradztwa w prowadzeniu bieżącej działalności,

• organizuje spotkania z organizacjami pozarządowymi,

• koordynuje tworzenie i pracę wspólnych zespołów,

• pomaga w promowaniu działalności organizacji,

• współdziałać z innymi pełnomocnikami w zakresie wspierania działalności organizacji,

• projektuje wykorzystanie potencjału organizacji do działania na rzecz danego obszaru,

• analizuje rzeczywiste potrzeby rynku na polach współpracy z organizacjami i koordynuje ich zaspakajanie,

• koordynuje kontrolę wypełniania zleconych organizacjom zadań,

 

2) Klauzule społeczne i preferowanie w zamówieniach PESów.

Najpopularniejszą formą wsparcia działalności organizacji pozarządowych są konkursy ofert i związane z nimi dotacje udzielane na realizację zadań publicznych. Niestety, łączna kwota środków konkursowych jest wciąż niewystarczająca co do potrzeb. Nie wszystkie organizacje otrzymują wsparcia,  często też jest ono mniejsze od wnioskowanej kwoty. Organizacje pozarządowe stają wobec tego przed dylematem, jak działać w okresie kiedy nie ma dotacji? Wyjściem z tej sytuacji jest prowadzenie przez nie działalności gospodarczej, przez co stają się Podmiotem Ekonomii Społecznej (PES). Zgodnie z prawem cały dochód uzyskany w ramach działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową. Innymi słowami, organizacje pozarządowe zarabiają na swoją działalność społeczną. Jak administracja samorządowa może wspierać takie podmioty? Wystarczy, że część niezbędnych towarów czy usług, które tak czy inaczej musi zakupić zamawiała o u lokalnych PESów, jeżeli te posiadają je w swojej ofercie. Są to zakupy lub usługi, które i tak muszą być zrealizowane, nie ma mowy więc o dodatkowych wydatkach. Każda złotówkę wydana w ten sposób przynosi pożytek dwukrotnie. Starostwo Powiatowe otrzyma towar lub usługę której potrzebuje, a wydane na ten cel pieniądze powrócą do społeczności lokalnej poprzez organizację pozarządową.