Ogłaszamy III nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Alokacja środków przeznaczona na III nabór wynosi 592 200 zł.

TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument do pobrania
UWAGA: Status PS weryfikowany jest przed podpisaniem umowy o przyznanie środków finansowych.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny w dniu 11 kwietnia 2019 r. ogłasza III nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 15-tej (UWAGA: termin dotyczy wpływu zarówno dokumentacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

Wnioski należy składać w wersji:

  • papierowej w 1 egzemplarzu na adres: Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew w godz. 9.00-15.00,
  • elektronicznej na adres: deminimis@dobrarobota.org– pliki edytowalne z rozszerzeniem „.doc” (wniosek i załączniki za wyjątkiem sprawozdania finansowego istniejących podmiotów) wraz ze skanem sprawozdania finansowego/dokumentacji finansowej – istniejących podmiotów.

UWAGA: wniosek uznaje się za złożony wyłącznie w sytuacji, gdy przed upływem wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze terminu wpłynąobie jego wersje tj. papierowa i elektroniczna. Wnioski złożone w sposób nieprawidłowy nie będą zwracane wnioskodawcom.

Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą wyznaczeni doradcy kluczowi – zachęcamy do kontaktu. W innych przypadkach na pytania odpowiedzi można znaleźć w regulaminie.

REGULAMIN – POBIERZ

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, w celu potwierdzenia sytuacji finansowej należy wraz z wnioskiem złożyć następujące dokumenty:

1. Podmioty istniejące, które zgodnie z obwiązującymi przepisami posiadają zatwierdzone sprawozdanie za pełen zamknięty rok obrotowy:

a) Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (wszystkie wymagane przepisami części) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu. W przypadku, gdy sprawozdanie za rok 2018 nie zostało zatwierdzone przez właściwy organ – sprawozdanie za 2017 rok

oraz

b) Wydruk zestawienia obrotów i sald (pot. „obrotówki”) za rok 2018 – podpisany przez osobę/osoby odpowiedzialną/e za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu.

2. Podmioty istniejące, które zarejestrowały działalność w 2019 roku:

a) Wydruk zestawienia obrotów i sald (pot. „obrotówki”) za okres od daty rejestracji do 28.02.2019 – podpisany przez osobę/osoby odpowiedzialną/e za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu.

UWAGA!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie projektu, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. OWES ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od OWES, działającego w formule projektu na podstawie wytycznych i przepisów go dotyczących.

Terminy kolejnych naborów znajdują się w dokumencie Harmonogram naborów  (jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu).

 

Projekt jest współfinansowany w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010.