Ekonomia społeczna

Ogłaszamy VIII nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Alokacja środków na dofinansowanie tworzonych miejsc pracy (dotacje) wynosi 273.000,00 złotych.

 

TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument do pobrania
UWAGA: Status PS weryfikowany jest przed podpisaniem umowy o przyznanie środków finansowych.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny w dniu 11 stycznia 2021 r. ogłasza VIII nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne do dnia 26 stycznia 2021 r. do godz. 15-tej (UWAGA: termin dotyczy wpływu zarówno dokumentacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

Wnioski należy składać w wersji:

  • papierowej – sam załącznik nr 1 do regulaminu – w 1 egzemplarzu na adres: Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew w godz. 9.00-15.00,
  • elektronicznej – korzystając z generatora online na stronie www.witkac.pl – wymagane jest utworzenie konta. Załącznik nr 19 – opinia doradcy kluczowego zostanie dołączony do dokumentacji konkursowej przez doradców kluczowych w terminie dwóch dni roboczych po terminie składania wniosków poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej deminimis@dobrarobota.org

UWAGA: wniosek uznaje się za złożony wyłącznie w sytuacji, gdy przed upływem wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze terminu wpłyną obie jego wersje tj. papierowa i elektroniczna. Wnioski złożone w sposób nieprawidłowy nie będą zwracane wnioskodawcom.

Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą wyznaczeni doradcy kluczowi – zachęcamy do kontaktu. W innych przypadkach na pytania odpowiedzi można znaleźć w regulaminie.

TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZAŁĄCZNIKI ORAZ REGULAMIN

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, w celu potwierdzenia sytuacji finansowej należy wraz z wnioskiem złożyć następujące dokumenty:

  1. Podmioty istniejące, które zgodnie z obwiązującymi przepisami posiadają zatwierdzone sprawozdanie za pełen zamknięty rok obrotowy zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2019.

UWAGA!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie projektu, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. OWES ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od OWES, działającego w formule projektu na podstawie wytycznych i przepisów go dotyczących.

 

Terminy kolejnych naborów znajdują się w dokumencie Harmonogram naborów na stronie projektu OWES Dobra Robota (jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu).

 

 

Projekt jest współfinansowany w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010.