Ogłaszamy IX nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Alokacja środków na dofinansowanie tworzonych miejsc pracy (dotacje) wynosi 252.000,00 złotych.

 

TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument do pobrania
UWAGA: Status PS weryfikowany jest przed podpisaniem umowy o przyznanie środków finansowych.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny w dniu 12 kwietnia 2021 r. ogłasza IX nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 15-tej (UWAGA: termin dotyczy wpływu zarówno dokumentacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

Wnioski należy składać w wersji:

  • papierowej – załącznik nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami określonymi w naborze dla wersji papierowej (w systemie Witkac.pl w zakładce „załączniki do oferty”: dokumentacja dot. osób, dokumenty finansowe, formularz informacji dot. pomocy publicznej) – w 1 egzemplarzu na adres: Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew w godz. 9.00-15.00,
  • elektronicznej – korzystając z generatora online na stronie www.witkac.pl – wymagane jest utworzenie konta. Link do naboru: https://witkac.pl/#/contest/view?id=16700
  • Załącznik nr 19 – opinia doradcy kluczowego zostanie dołączony do dokumentacji konkursowej przez doradców kluczowych w terminie dwóch dni roboczych po terminie składania wniosków poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej deminimis@dobrarobota.org

UWAGA: wniosek uznaje się za złożony wyłącznie w sytuacji, gdy przed upływem wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze terminu wpłyną obie jego wersje tj. papierowa i elektroniczna. Wnioski złożone w sposób nieprawidłowy nie będą zwracane wnioskodawcom.

Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą wyznaczeni doradcy kluczowi – zachęcamy do kontaktu. W innych przypadkach na pytania odpowiedzi można znaleźć w regulaminie.

TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZAŁĄCZNIKI ORAZ REGULAMIN

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, w celu potwierdzenia sytuacji finansowej należy wraz z wnioskiem złożyć następujące dokumenty:

  1. Podmioty istniejące, które zgodnie z obwiązującymi przepisami posiadają zatwierdzone sprawozdanie za pełen zamknięty rok obrotowy:

    a)
     Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe (wszystkie wymagane przepisami części) –kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu dołączona do wersji papierowej wniosku

oraz

b) Zatwierdzone, a w przypadku braku zatwierdzenia – sporządzone sprawozdanie za rok 2020 lub w przypadku braku wydruk zestawienia obrotów i sald (pot. „obrotówki”) za 2020 rok – podpisane przez osobę/osoby odpowiedzialną/e za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu dołączona do wersji papierowej wniosku.

 

2. Podmioty istniejące, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie posiadają zatwierdzonego sprawozdania za pełen zamknięty rok obrotowy, a prowadziły działalność w 2020 roku przez co najmniej 6 m-cy:

a) Sprawozdanie finansowe w wersji roboczej tj. sporządzone i niezatwierdzone (wszystkie wymagane przepisami części) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu dołączona do wersji papierowej wniosku

lub

b) Wydruk zestawienia obrotów i sald (pot. „obrotówki”) za okres objęty sprawozdaniem – podpisany przez osobę/osoby odpowiedzialną/e za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu dołączona do wersji papierowej wniosku.

 

UWAGA!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie projektu, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. OWES ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od OWES, działającego w formule projektu na podstawie wytycznych i przepisów go dotyczących.

Terminy kolejnych naborów znajdują się w dokumencie Harmonogram Naborów (jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu).

 

 

Projekt jest współfinansowany w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010.