zakladka1-e1435915811677

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Wśród obszarów strategicznych Fundacji znajduje się włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze cele strategiczne realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Fundacja wdraża, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych działaniach partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji.

W obszarze strategicznym włączenie społeczne realizujemy następujące działania: aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne (programy wychodzenia z bezdomności, terapia psychologiczna, treningi umiejętności społecznych, programy przeciwdziałania przemocy domowej, programy wolontariatu, kluby, centra dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami). Zasięg terytorialny: powiat Tczewski, w tym w szczególności obszary zdegradowane Tczewa oraz gmina Tczew i Morzeszczyn.

W obszarze strategicznym aktywność obywatelska realizujemy następujące działania: programy grantowe m.in. Działaj Lokalnie i Akumulator Społeczny (skierowane zarówno do organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup mieszkańców, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym), programy szkoleniowe dla liderów i liderek oraz animatorów i animatorek lokalnych, centrum organizacji pozarządowych (m.in. inkubacja ngo, szkolenia, doradztwo, udostępnianie infrastruktury, rady działalności pożytku publicznego, rady organizacji pozarządowych) , projektu promujące debaty oksfordzkie jako formę prowadzenia debaty publicznej, kawiarenki obywatelskie, projekty z zakresu pobudzania wysokiej jakości współpracy administracji publicznej z sektorem społecznym, działania z zakresu praw człowieka, w tym praw kobiet, działania z zakresu konsultacji społecznych (strategii, programów współpracy, procesów rewitalizacji, budżetu obywatelskiego i innych). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański i metropolitalny woj. pomorskiego

W obszarze strategicznym ekonomia społeczna realizujemy następujące działania: programy edukacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, aspektów formalno-prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, animacja, doradztwo kluczowe, realizacja działań ekonomicznych wspierających wchodzenie na rynek pracy grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym w szczególności osób młodych (spółdzielnia tczewskich kurierów rowerowych – w trakcie uruchamiania). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański i metropolitalny woj. pomorskiego.

WIZJA FUNDACJI POKOLENIA

Społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i realizację swoich inicjatyw w celu świadomego budowania dobra wspólnego, spełniania się w swojej pasji, niesienia pomocy potrzebującym i nieskrępowanej działalności mającej na celu realizowanie idei humanistycznych i humanitarnych. W centrum działań podejmowanych przez organizacje i podmioty administracji publicznej znajduje się dobro człowieka, jego rozwój, zachowanie pełni praw oraz umożliwienie działań służących wzmacnianiu społeczeństwa lokalnego. Obywatele i obywatelki mają świadomość swoich praw i obowiązków, współtworzą społeczność lokalną, budując kapitał społeczny, czerpiąc dobre wzorce i realizując się także w pracy społecznej i wolontarystycznej.

MISJA FUNDACJI POKOLENIA

Jesteśmy zespołem specjalistów i specjalistek, działamy, nieustannie się rozwijając, by jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności lokalnej. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i narzędziami, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, które wspieramy. Zachowujemy i szanujemy godność osób, z którymi współpracujemy. Wypracowując wspólne zasady prowadzimy dialog, przestrzegamy zasad pomocniczości i idei dobra wspólnego.

_MG_5666_grupowe lomo_done

POBIERZ: Statut Fundacji Pokolenia

zakładka4

Dominik Kazanecki – Obsługa biurowa, sekretariat

 

Program „Działaj Lokalnie” i Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY
Małgorzata Peplińska – Animatorka lokalna, Koordynatorka DL
Artur Rajkowski – Animator lokalny, Koordynator AS

 

Projekt „Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji – Rynak pracy bez barier”
Magdalena Siemieńczuk – Specjalistka ds. wsparcia indywidualnego
Kamila Musiał – Specjalistka ds. wsparcia indywidualnego
Małgorzata Justa – Asystentka osób uczestniczących / Streetworkerka
Marta Brzezińska – Brokerka pracy / Asystentka osób uczestniczących
Agata Radziwion – Asystentka osób uczestniczących
Łukasz Rościszewski – Broker pracy / Streetworker
Małgorzata Peplińska – Mobilna animatorka / Asystentka osób uczestniczących
Miłosz Kuligowski – Psycholog

zakladka3-e1435915840513

001Fundacja Pokolenia otrzymała wyróżnienie Bursztynowego Mieczyka za działalność w roku 2004.

Bursztynowy Mieczyk to nagroda Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska, z terenu naszego województwa.

002Pierwsza nagroda w konkursie „Opowiedz…”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach dodatkowego konkursu do programu „Działaj Lokalnie III”.

W konkursie wzięła udział strona internetowa www.eKociewie.pl/nadDrybokiem stworzona do partnerskiego projektu, który Fundacja Pokolenia realizowała wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Turystycznych TRAMP. Autorem strony jesy Maciej Kumor, Joanna Kończewska i Piotr Kończewski (członkowie SIT TRAMP). W konkursie wystartowały 33 strony internetowe. W komisji konkursowej zasiedli: Marcin Dadel – portal ngo.pl, Krzysztof Sidorek – grupa artystyczna „TWOŻYWO”, Jarosław Lepka – technologie informatyczne oraz przedstawiciele: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Anna Wojakowska – Skiba oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – Marta Frątczak.

003Fundacja Pokolenia została uznana za najlepszą Lokalną Organizację Grantową.

W rankingu wszystkich 30 LOG wyróżnionych zostało 5 LOG. Fundacja Pokolenia na 36 punktów otrzymała 30,5.  W ocenie LOG były brane przede wszystkim skuteczność i zaangażowanie.  Nagrodę przyznały Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Polsko Amerykańska Fundacja Wolności. Poza Fundacją wyróżnione organizacje to  Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”, Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

 

004W roku 2006 Fundacja Pokolenia po raz drugi została uznana za najefektywniejszą Lokalną Organizację Grantową w ramach programu Działaj Lokalnie. Komisja doceniła fundację między innymi za promowanie Programu podczas lokalnych imprez.

0055 grudnia 2007 w gdańskim Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia nagród Bursztynowego Mieczyka.  Główną nagrodą uhonorowana została nasza organizacja.

Fundacja Pokolenia została nagrodzona za integrowanie i włączanie w działania organizacji wolontariuszy i społeczności lokalnej.