zakladka1-e1435915811677

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Wśród obszarów strategicznych Fundacji znajduje się włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze cele strategiczne realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Fundacja wdraża, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych działaniach partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji.

W obszarze strategicznym włączenie społeczne realizujemy następujące działania: aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne (programy wychodzenia z bezdomności, terapia psychologiczna, treningi umiejętności społecznych, programy przeciwdziałania przemocy domowej, programy wolontariatu, kluby, centra dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami). Zasięg terytorialny: powiat Tczewski, w tym w szczególności obszary zdegradowane Tczewa oraz gmina Tczew i Morzeszczyn.

W obszarze strategicznym aktywność obywatelska realizujemy następujące działania: programy grantowe m.in. Działaj Lokalnie i Akumulator Społeczny (skierowane zarówno do organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup mieszkańców, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym), programy szkoleniowe dla liderów i liderek oraz animatorów i animatorek lokalnych, centrum organizacji pozarządowych (m.in. inkubacja ngo, szkolenia, doradztwo, udostępnianie infrastruktury, rady działalności pożytku publicznego, rady organizacji pozarządowych) , projektu promujące debaty oksfordzkie jako formę prowadzenia debaty publicznej, kawiarenki obywatelskie, projekty z zakresu pobudzania wysokiej jakości współpracy administracji publicznej z sektorem społecznym, działania z zakresu praw człowieka, w tym praw kobiet, działania z zakresu konsultacji społecznych (strategii, programów współpracy, procesów rewitalizacji, budżetu obywatelskiego i innych). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański i metropolitalny woj. pomorskiego

W obszarze strategicznym ekonomia społeczna realizujemy następujące działania: programy edukacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, aspektów formalno-prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, animacja, doradztwo kluczowe, realizacja działań ekonomicznych wspierających wchodzenie na rynek pracy grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym w szczególności osób młodych (spółdzielnia tczewskich kurierów rowerowych – w trakcie uruchamiania). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański i metropolitalny woj. pomorskiego.

WIZJA FUNDACJI POKOLENIA

Społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i realizację swoich inicjatyw w celu świadomego budowania dobra wspólnego, spełniania się w swojej pasji, niesienia pomocy potrzebującym i nieskrępowanej działalności mającej na celu realizowanie idei humanistycznych i humanitarnych. W centrum działań podejmowanych przez organizacje i podmioty administracji publicznej znajduje się dobro człowieka, jego rozwój, zachowanie pełni praw oraz umożliwienie działań służących wzmacnianiu społeczeństwa lokalnego. Obywatele i obywatelki mają świadomość swoich praw i obowiązków, współtworzą społeczność lokalną, budując kapitał społeczny, czerpiąc dobre wzorce i realizując się także w pracy społecznej i wolontarystycznej.

MISJA FUNDACJI POKOLENIA

Jesteśmy zespołem specjalistów i specjalistek, działamy, nieustannie się rozwijając, by jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności lokalnej. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i narzędziami, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, które wspieramy. Zachowujemy i szanujemy godność osób, z którymi współpracujemy. Wypracowując wspólne zasady prowadzimy dialog, przestrzegamy zasad pomocniczości i idei dobra wspólnego.

_MG_5666_grupowe lomo_done

POBIERZ: STATUT  – KRS

zakładka4

Magdalena Siemieńczuk

Członkini Zarządu Fundacji Pokolenia (od VI 2013 roku)

  Specjalistka ds. finansów i administracji

Paulina Kremer

Członkini Zarządu Fundacji Pokolenia (od VI 2013 roku)

Koordynatorka obszaru WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Członkini zespołu „Tczewscy Kurierzy Rowerowi”

Małgorzata Ciecholińska

Członkini Zarządu Fundacji Pokolenia

Koordynatorka obszaru EKONOMIA SPOŁECZNA, Kierowniczka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  

Emilia Garska

Socjolożka

Koordynatorka obszaru AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA, Animatorka Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Filip Jędruch

Dziennikarz

Doradca ICT, Specjalista ds. promocji  

Artur Rajkowski

Członek Zarządu Fundacji Pokolenia

Koordynator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, Doradca formalno-prawny NGO

Maksymilian Flemming

Asystent w projekcie „Lokalny system Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”, Członek zespołu „Tczewscy Kurierzy Rowerowi”

Małgorzata Peplińska

Koordynatorka i Animatorka Programu Działaj Lokalnie

zakladka3-e1435915840513

001Fundacja Pokolenia otrzymała wyróżnienie Bursztynowego Mieczyka za działalność w roku 2004.

Bursztynowy Mieczyk to nagroda Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska, z terenu naszego województwa.

002Pierwsza nagroda w konkursie „Opowiedz…”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach dodatkowego konkursu do programu „Działaj Lokalnie III”.

W konkursie wzięła udział strona internetowa www.eKociewie.pl/nadDrybokiem stworzona do partnerskiego projektu, który Fundacja Pokolenia realizowała wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Turystycznych TRAMP. Autorem strony jesy Maciej Kumor, Joanna Kończewska i Piotr Kończewski (członkowie SIT TRAMP). W konkursie wystartowały 33 strony internetowe. W komisji konkursowej zasiedli: Marcin Dadel – portal ngo.pl, Krzysztof Sidorek – grupa artystyczna „TWOŻYWO”, Jarosław Lepka – technologie informatyczne oraz przedstawiciele: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Anna Wojakowska – Skiba oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – Marta Frątczak.

003Fundacja Pokolenia została uznana za najlepszą Lokalną Organizację Grantową.

W rankingu wszystkich 30 LOG wyróżnionych zostało 5 LOG. Fundacja Pokolenia na 36 punktów otrzymała 30,5.  W ocenie LOG były brane przede wszystkim skuteczność i zaangażowanie.  Nagrodę przyznały Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Polsko Amerykańska Fundacja Wolności. Poza Fundacją wyróżnione organizacje to  Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”, Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

 

004W roku 2006 Fundacja Pokolenia po raz drugi została uznana za najefektywniejszą Lokalną Organizację Grantową w ramach programu Działaj Lokalnie. Komisja doceniła fundację między innymi za promowanie Programu podczas lokalnych imprez.

0055 grudnia 2007 w gdańskim Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia nagród Bursztynowego Mieczyka.  Główną nagrodą uhonorowana została nasza organizacja.

Fundacja Pokolenia została nagrodzona za integrowanie i włączanie w działania organizacji wolontariuszy i społeczności lokalnej.