Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy nabór do Programu Stypendialnego: AGRAFKA!
Serdecznie zapraszamy młodzież z powiatu tczewskiego i nowodworskiego do składania wniosków!
Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.
ZProgram stypendialny skierowany jest do uczniów i uczennic gimnazjów, liceów i studentom z powiatu tczewskiego i nowodworskiego – wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na: opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, zakup podręczników i pomocy naukowych, zakup materiałów do twórczości artystycznej.
Nominator (Fundacja Pokolenia) oprócz wypełnionego wniosku musi przesłać Akademii następujące dokumenty:
– zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.
– kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.
Na formularze czekamy do 27 lipca!
POBIERZ WNIOSEK! – wypełnij elektronicznie i odeślij skan (w formacie pdf) na stypendium@fundacjapokolenia.pl lub dostarcz osobiście na ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie!
UWAGA! część „Wypełnia NOMINATOR” zostanie wypełniona przez Fundację Pokolenia!
POBIERZ REGULAMIN – zapoznaj się z nim przed złożeniem wniosku!
Po przesłaniu wniosku koordynator Programu skontaktuje się w celu uzupełnienia wniosku, potem przejdzie on ocenę formalną i następnie zostanie poddany ocenie Komisji Stypendialnej. Po tym procesie nominowani Stypendyści/Stypendystki zostaną poinformowani o przekazaniu ich wniosków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ostateczną decyzję co do wyboru Kandydatów/Kandydatek podejmuje Komisja Stypendialna powoływana przez Zarząd ARFP.
Kontakt:
Filip Jędruch
58 352 45 46
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.