Fundacja Pokolenia, jako lokalna organizacja rekomendująca, zaprasza do składania wniosków o udzielenie rekomendacji w kolejnym konkursie Stypendiów Pomostowych!
O wsparcie w łącznej wysokości 5 000 złotych mogą ubiegać się studenci i studentki pierwszego roku studiów.
Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.
Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora). Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka. W związku ze wzrostem płacy minimalnej podniesiony został próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe i wynosić będzie 1225 zł netto, lub 1400 zł netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.) jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2014 r. zmianie uległa także wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego i wynosi 239,08 zł dla 1 ha przeliczeniowego.
Adresaci i Adresatki Programu zgłaszają się do lokalnej organizacji pozarządowej (Fundacji Pokolenia) wypełniając wstępny wniosek.
Po jego weryfikacji mastępuje posiedzenie komisji, która wybiera wnioski do rekomendacji. Do 12 sierpnia wszyscy rekoemndowani do stypendium dostaną informację.
Na wnioski czekamy do 2 sierpnia!
POBIERZ WNIOSEK i wypełniony prześlij na adres stypendium@fundacjapokolenia.pl
Zapoznaj się z REGULAMINEM
Stypendium wynosić będzie 5.000 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Partnerami Programu i fundatorami stypendiów w II segmencie obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja 91 pozarządowych organizacji lokalnych, wśród których znalazła się także Fundacja Pokolenia.