Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkursy w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Już dostępne są formularze, jedni mają czas do 23 września, inni do 7 stycznia 2016.

O środki mogą ubiegać się m.in. podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1-4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółki not–for profit.

Głównym celem tegorocznego P FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Projekty mają umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Do 23 września można składać projekty w priorytecie 3. „Aktywni obywatele” oraz priorytecie 4. „Silne organizacje pozarządowe”. Do 7 stycznia można składać projekty w priorytecie 2 „Aktywne społeczeństwo”.

Całość funduszu przeznaczonego na PFIO 2016 to 60 milionów złotych. Dla zadań „jednorocznych” wysokość dotacji wynosi maksymalnie 100 tysięcy złotych. Dla zadań dwuletnich odpowiednio 200 tysięcy złotych. W Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Wymagany wkład własny to 10% wartości projektów, z czego w projektach powyżej 40 tysięcy złotych, wartość wkładu finansowego musi stanowić min. 5% całej kwoty.

Istotnym jest, że oferenci składający wnioski w priorytecie 3 lub 4, nie mogą uczestniczyć w konkursie priorytetu 4.

Ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić przez 1 maja 2016 roku.

Szczegółowy regulamin oraz generator składania wniosków można znaleźć tutaj>.

[ŹRÓDŁO]