Ekonomia społeczna

Poszukujemy osoby wykonującej zadania doradcy kluczowego/doradczyni kluczowej w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od kandydatów/kandydatek wymagamy:

 • wykształcenia wyższego lub trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • 2-letniego doświadczenia w pracy doradczej opartej o proces grupowy,
 • 2-letniego doświadczenia w organizacji pozarządowej (także w formie wolontariatu),
 • co najmniej 3-letniego udokumentowanego doświadczenia we wsparciu tworzenia PS lub PES,
 • znajomość narzędzi związanych z planowanie modelu biznesowego (m.in. Model Biznesowy Canvas),
 • umiejętności technicznych wymaganych przy realizacji usługi wsparcia (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.),
 • znajomość aspektów formalno-prawnych oraz praktycznych związanych z ekonomią społeczą,
 • posiadania kompetencji określonych dla Doradcy kluczowego w MODELU KOMPETENCYJNYM STANDARDÓW KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OWES WRAZ ZE SPOSOBEM ICH WALIDACJI (dokument do pobrania tutaj).

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się zgodnie z zasadami Non Violent Communication,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność organizowania pracy własnej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • gotowość pracy pod superwizją,
 • bezwzględne przestrzeganie standardów i przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych,
 • wiedza na temat mechanizmów związanych z dyskryminacją i uprzedzeniami oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dyskryminacją wśród osób uczestniczących w projekcie.

 

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb klienta przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi diagnostycznych,
 • przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • samodzielnie formułowanie celów indywidualnego prowadzenia klientów oraz zaprojektowanie na tej postawie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu,
 • prowadzenie comiesięcznej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.

 

Wymiar i termin pracy:

praca w wymiarze całego etatu – umowa o pracę (wynagrodzenie ok. 4 725 zł brutto), termin rozpoczęcia od 1 grudnia 2020 r.

 

Miejsce wykonania pracy:

powiaty obszaru metropolitalnego (powiat kartuski, wejherowski, pucki, gdański, tczewski, nowodworski, Gdańsk, Gdynia, Sopot)

 

Kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć ofertę, która zawiera:

 • CV,
 • Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wymogów określonych w ogłoszeniu,
 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)”,
 • List motywacyjny, uwzględniający specyfikę niniejszego ogłoszenia,
 • Rekomendacja (minimum jedna), sporządzona przez pracodawcę i/lub organizację pozarządową korzystającą z wolontariatu świadczonego przez kandydatkę/kandydata poświadczająca umiejętności, predyspozycje związane z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ww. dokumentów na adres biuro@fundacjapokolenia.pl lub złożenia osobiście w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie (w godz. 09.00-16.00) w terminie do 25 listopada 2020 roku (nabór przedłużony).

Informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela: Artur Rajkowski, tel. 58 352 45 46.

 

Wszystkim zainteresowanym osobom dziękujemy za zgłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.