Fundacja Pokolenia poszukuje osoby wykonującej zadania brokera/-ki pracy w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kandydatów/kandydatek wymagamy:

 • wykształcenia wyższego lub rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

 • min. rocznego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 • min. rocznego doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej (także w formie wolontariatu)

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktualnych trendów i tendencji na rynku pracy

 • znajomość przepisów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

 • znajomość prawa pracy oraz dostępnych dla pracodawców ulg i preferencji związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych społecznie, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnością

 • umiejętność skutecznego komunikowania się zgodnie z zasadami Non Violent Communication

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

 • znajomość lokalnego środowiska pracodawców oraz umiejętność nawiązywania współpracy z lokalnymi instytucjami rynku pracy

 • umiejętność organizowania pracy własnej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;

 • bezwzględne przestrzeganie standardów i przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych

 • wiedza na temat mechanizmów związanych z dyskryminacją i uprzedzeniami oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dyskryminacją wśród osób uczestniczących w projekcie

Mile widziane:

 • umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia treningu pracy dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

 • doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi bezdomnością, wychodzącymi z uzależnienia, doświadczającymi przemocy

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

 • prawo jazdy kat. B

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • aktywizację zawodową osób uczestniczących w projekcie poprzez indywidualne spotkania, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwaniu ofert pracy, przygotowaniu do rozmów z pracodawcami, monitorowaniu gotowości do pracy i jakości wykonywanej pracy

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, w ty specjalistyczne doradztwo z zakresu preferencji dla pracodawców w przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością

 • stały kontakt z instytucjami rynku pracy,

 • prowadzenie działań zmierzających do niwelowania stereotypów związanych z rynkiem pracy, zarówno w indywidualnej pracy z osobami uczestniczącymi w projekcie, jak i pracodawcami i instytucjami

 • realizację programów treningu pracy w uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym

 • ścisła współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie – psychologami, pracownikami socjalnymi, doradcami specjalistycznymi, brokerami

 • udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych dot. osób uczestniczących w projekcie

 • prowadzenie comiesięcznej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami

Wymiar i termin pracy:

praca w wymiarze ¾ etatu (umowa o pracę), termin rozpoczęcia kwiecień/maj 2017 r..

Miejsce wykonania prac:

Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew, praca w terenie na obszarze powiatu tczewskiego

Kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć ofertę, która zawiera:

 • CV

 • Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wymogów określonych w ogłoszeniu

 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.

 • List motywacyjny, uwzględniający specyfikę niniejszego ogłoszenia

 • Rekomendacja (minimum jedna), sporządzona przez pracodawcę i/lub organizację pozarządową korzystającą z wolontariatu świadczonego przez kandydatkę/kandydata poświadczająca umiejętności, predyspozycje związane z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ww. dokumentów na adres brokerpracy@fundacjapokolenia.pl lub złożenia osobiście w terminie do 27 marca 2017 roku.

Informacji udziela Łukasz Rościszewski pod nr tel. 58 352 45 46 lub osobiście  w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie w godz. 09.00-16.00.

Wszystkim zainteresowanym osobom dziękujemy za zgłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami