Szukamy  osoby wykonującej zadania Animatora/-ki pracy na terenach wiejskich i zdegradowanych w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od kandydatów/kandydatek wymagamy:

 • wykształcenia wyższego lub trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • rocznego doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej i/lub grupie obywatelskiej/nieformalnej (także w formie wolontariatu)
 • znajomości dobrych praktyk animacji społeczności lokalnych, szczególnie na obszarach objętych programami rewitalizacji
 • znajomości mechanizmów związanych z pobudzaniem aktywności społecznej

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się zgodnie z zasadami Non Violent Communication
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami obywatelskimi, działającymi w obszarze wykluczenia społecznego
 • umiejętność organizowania pracy własnej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • bezwzględne przestrzeganie standardów i przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych
 • wiedza na temat mechanizmów związanych z dyskryminacją i uprzedzeniami oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dyskryminacją

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy jako animator/-ka
 • umiejętności z zakresu planowania i realizacji projektów społecznych
 • prawo jazdy kategorii B

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • motywowanie do udziału w projekcie osób zamieszkujących obszary wiejskie i zdegradradowane (powiat tczewski, w tym w szczególności gmina wiejska Tczew oraz obszar Tczewa objęty Gminnym Programem Rewitalizacji ),
 • pracę bezpośrednio w środowisku osób pozostających bez zatrudnienia,
 • prowadzenie działań sieciujących wzmacniających motywację do aktywizacji społeczno-zawodowej
 • współpracę z lokalnymi instytucjami w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Wydziałem Rozwoju Miasta UM w Tczewie
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi
 • ścisła współpraca ze specjalistami/-kami zatrudnionymi w projekcie – psychologami, pracownikami socjalnymi, doradcami specjalistycznymi, brokerami
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób uczestniczących w projekcie
 • udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych dot. osób uczestniczących w projekcie
 • prowadzenie comiesięcznej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami

Wymiar i termin pracy:

praca w wymiarze całego etatu (umowa o pracę), termin rozpoczęcia grudzień 2016 r./styczeń 2017 r.

 

Miejsce wykonania prac:

Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

 

Kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć ofertę, która zawiera:

 • CV
 • Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wymogów określonych w ogłoszeniu
 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.
 • List motywacyjny, uwzględniający specyfikę niniejszego ogłoszenia
 • Rekomendacja (minimum jedna), sporządzona przez pracodawcę i/lub organizację pozarządową korzystającą z wolontariatu świadczonego przez kandydatkę/kandydata poświadczająca umiejętności, predyspozycje związane z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ww. dokumentów na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub złożenia osobiście w terminie do 31. 10. 2016 roku.

Informacji udziela Paulina Kremer pod nr tel. 58 352 45 46 lub osobiście
w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie w godz. 09.00-16.00.