Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla grupy 15. kobiet uczestniczących w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 19.06.2019 r do godz. 16.00 na adres amelzacka@fundacjapokolenia.pl lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia mieszczącym się w Tczewie, przy ul. Obrońców Westerplatte 6.

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

  1. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

  1. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

  1. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Warsztaty wyjazdowe dla 15. kobiet uczestniczek projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” – trening WENDO, warsztaty autoprezentacji, warsztaty wzmacniające pewność siebie uczestniczek projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  2. Uczestnikami/czkami spotkań będą kobiety wykluczone społecznie uczestniczące w projekcie skierowane przez terapeutę – psychologa.

  3. Celem warsztatów jest trening WENDO i autoprezentacji czyli nauka, jak reagować na przemoc, wzmocnienie poczucia pewności siebie i poczucia własnej wartości. Nauka rozwiązywania konfliktów, przełamywania stereotypów i obaw, poczucia winy i wstydu.

 

rozeznanie_rynku Warsztaty Wyjazdowe