W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” zwracamy się do Państwa z rozeznaniem rynku dot. zakupu i dostarczenia komputerów.

Treść wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Zapytanie ofertowe (wersja pdf)

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.07.2017 r. do godz. 15.00

Ofertę można składać mailem na adres: adawidowska@fundacjapokolenia.pl

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Rozeznanie rynku dot. zakupu i dostarczenia komputerów.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Alicja Dawidowska, e-mail: adawidowska@fundacjapokolenia.pl

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1.