Zapraszamy do składania ofert cenowych wykonania usługi „Adaptacja budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością” w projekcie  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 23.12.2016 do godz. 10.00 na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia mieszczącym się w Tczewie, przy ul. Obrońców Westerplatte 6.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.
 3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Adaptacja budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością obejmuje wykonanie  podjazdu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, w tym poruszającymi się na wózku, przebudowa łazienek na parterze budynku, zmiana nawierzchni przed budynkiem, wyznaczenie miejsca parkingowego przed budynkiem, zastosowanie ułatwień dla osób niedowidzących i niewidomych.
 2. Adaptacja dotyczy budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie
 3. W celu prawidłowej wyceny usługi Fundacja Pokolenia dopuszcza możliwość oględzin pomieszczeń przeznaczonych pod adaptację. Oględziny mogą odbywać się w terminie od 21.12 do 22.12 w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tel. 606 603 461.
 4. Planowany termin zakończenia realizacji usługi przewiduje się na 31.06.2017 r.
 5. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w zakresie objętym zapytaniem

Załączniki:

Formularz cenowy

Formularz cenowy – wersja do edycji