Projekt „Społeczna od-nowa” realizowany w partnerstwie: Gminy Miejskiej Tczew – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i Fundacji Pokolenia.

Wsparcie skierowane jest do 120 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany. Działania realizowane będą w Centrum Wspierania Rodziny funkcjonującym w Forum Inicjatyw Społecznych oraz w Klubie Rodzinnym na Zatorzu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta i Zatorza, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie
w rodzinie i społeczeństwie.

Działania w ramach projektu zakładają utworzenie dla każdej rodziny/osoby indywidualnej ścieżki reintegracji oraz skierowanie do odpowiedniego wsparcia. Dobór wsparcia zostanie ustalony na podstawie diagnozy problemów i potrzeb poszczególnych osób. W projekcie zagwarantowane będzie zarówno indywidualne poradnictwo specjalistyczne jak i grupowe warsztaty, które będą miały na celu przywracanie i/lub wzmacnianie kompetencji społecznych, pogłębianie więzi rodzinnych usprawnianie komunikacji pomiędzy członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Zaplanowane wsparcie będzie wzmocnione prowadzonymi działaniami animacyjnymi.

Projekt realizowany przez Fundację Pokolenia w okresie: 01.07.2019 – 31.12.2021.

 

Wartość projektu: 1 196 945,86 zł

Dofinansowanie: 1 017 403,98 zł

 

Więcej informacji w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.2 Poddziałania 6.2.1.