Starosta Tczewski serdecznie zaprasza na coroczne spotkanie przedstawicieli Samorządu Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 8 października 2015 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w sali obrad Rady Powiatu (pok. nr 138).
W programie spotkania przewidziano:
1.    Podsumowanie prowadzonych w okresie od 14 lipca do 31 sierpnia 2015 r. konsultacji projektów: wieloletniego (na lata 2016-2019) oraz rocznego (na    2016 rok) Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z  Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    Omówienie planowanych konkursów ofert realizacji zadań publicznych na 2016 rok. Przedstawienie projektów nowych wzorów kart oceny ofert konkursowych.
3.    Wykazanie różnic pomiędzy przedmiotem konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej a  przyznaniem dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.
4.    Dyskusja, sprawy różne.