Poszukujemy osoby wykonującej zadania doradcy kluczowego/doradczyni kluczowej w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od kandydatów/kandydatek wymagamy:

 • wykształcenia wyższego lub trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • 2-letniego doświadczenia w pracy doradczej opartej o proces grupowy
 • 2-letniego doświadczenia w organizacji pozarządowej (także w formie wolontariatu)
 • co najmniej 3-letniego udokumentowanego doświadczenia we wsparciu tworzenia PS lub PES
 • znajomość narzędzi związanych z planowanie modelu biznesowego (m.in. Model Biznesowy Canvas )
 •  umiejętności technicznych wymaganych przy realizacji usługi wsparcia (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.).
 • znajomość aspektów formalno-prawnych oraz praktycznych związanych z ekonomią społeczą

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się zgodnie z zasadami Non Violent Communication
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • umiejętność organizowania pracy własnej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • gotowość pracy pod superwizją
 • bezwzględne przestrzeganie standardów i przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych
 • wiedza na temat mechanizmów związanych z dyskryminacją i uprzedzeniami oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia dyskryminacją wśród osób uczestniczących w projekcie

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb klienta przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi diagnostycznych
 • przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • samodzielnie formułowanie celów indywidualnego prowadzenia klientów oraz zaprojektowanie na tej postawie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu
 • prowadzenie comiesięcznej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami

 

Wymiar i termin pracy:

praca w wymiarze całego etatu  lub ½ etatu (umowa o pracę), najwcześniejszy termin rozpoczęcia: od czerwca 2018 r.

 

Miejsce wykonania pracy:

powiaty obszaru metropolitalnego (powiat kartuski, wejherowski, pucki, gdański, tczewski, nowodworski, Gdańsk, Gdynia, Sopot)

 

Kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć ofertę, która zawiera:

 • CV
 • Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wymogów określonych w ogłoszeniu
 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.
 • List motywacyjny, uwzględniający specyfikę niniejszego ogłoszenia
 • Rekomendacja (minimum jedna), sporządzona przez pracodawcę i/lub organizację pozarządową korzystającą z wolontariatu świadczonego przez kandydatkę/kandydata poświadczająca umiejętności, predyspozycje związane z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ww. dokumentów na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub złożenie ich osobiście w terminie do 31 maja 2018 roku.

Informacji udziela Paulina Kremer pod nr tel. 58 352 45 46 lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie w godz. 09.00-15:00.

 

Wszystkim zainteresowanym osobom dziękujemy za zgłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami

 

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA