Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 20 sierpnia 2015 r.

Resort infrastruktury ogłosił nabór na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinach:

  • Mobilność ponadnarodowa – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo i włączenie społeczne;
  • Mobilność ponadnarodowa – edukacja dzieci i młodzieży oraz szkolnictwo wyższe;
  • Mobilność ponadnarodowa inwestycje w zdolności instytucjonalne i efektywność usług publicznych;
  • Mobilność ponadnarodowa poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców.

Rekrutowani eksperci będą oceniać wnioski w konkursie ogłoszonym w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Ostateczny termin na składanie dokumentów to: 20 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się ogłoszeniu o naborze ekspertów.

Źródło