Dotyczące zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski – Zespół Szkół Technicznych z siedzibą przy ul. Parkowej 1 w Tczewie (lider) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie i NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wykryciem przez Zamawiającego w trakcie postępowania ofertowego realizowanego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” błędów formalnych w dokumentacji ofertowej, mogących tworzyć wady uniemożliwiające podpisanie ważnej umowy z wybranym oferentem, Fundacja Pokolenia unieważnia niniejsze postępowanie toczące się w oparciu ogłoszenie w  Bazie Konkurencyjności  określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wady, o których mowa wyżej, dotyczyły w szczególności niedookreślenia jak Zamawiający rozumie doświadczenie w stosowaniu metody Stosowanej Analizie Zachowania. Zabrakło wymaganego trafnego kryterium potwierdzającego w stosowaniu SAZ, jak np. ukończenie kierunkowych studiów z SAZ, certyfikat terapeuty / superwizora SAZ, ukończenie kursów kierunkowych SAZ. Ponadto wykazania dokumentacji potwierdzającej wyżej wymienione doświadczenie.

Jednocześnie informujemy, że procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie wznowiona.

 

POBIERZ pełną treść unieważnienia zapytania ofertowego

 

Tczew, dnia 25 marca 2020

 

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
jest współfinansowany ze środków Europoejkiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.