Szanowni Państwo,
W związku z wykryciem w trakcie postępowania ofertowego nr 1/DASZRADĘ/RPO/2017 realizowanego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” błędów w dokumentacji ofertowej, mogących tworzyć wady uniemożliwiające podpisanie ważnej umowy z wybranym oferentem, Fundacja DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej unieważnia niniejsze postępowanie toczące się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wady, o których mowa wyżej, dotyczyły w szczególności braku możliwości składania ofert częściowych. W wyniku wewnętrznej analizy ogłoszenia, po rekomendacjach osób/podmiotów zainteresowanych wykonywaniem usługi, Partnerstwo realizujące projekt dookreśliło wymaganą liczbę osób w grupach warsztatowych oraz wykreśliło wymóg składania ofert przez minimalnie 5 a maksymalnie 8 osób świadczących usługę. Na wniosek Partnera Wiodącego dookreślono też nazwę usługi, dokładnie odzwierciedlającą zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu.

Informujemy, że procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie wznowiona.