Szanowni Państwo,
W związku z wykryciem przez Zamawiającego w trakcie postępowania ofertowego realizowanego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” błędów formalnych w dokumentacji ofertowej, mogących tworzyć wady uniemożliwiające podpisanie ważnej umowy z wybranym oferentem, Fundacja Pokolenia unieważnia niniejsze postępowanie toczące się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wady, o których mowa wyżej, dotyczyły w szczególności niedookreślenia, jak Zamawiający rozumie doświadczenie w stosowaniu metody Stosowanej Analizie Zachowania. Ponadto zapytanie ofertowe pomimo zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia nie narzucało wymogów formalnych na Wykonawcę w kontekście realizacji usługi w oparciu o pracę Zespołu Psychologów. Dodatkowo pomimo rodzaju zamówienia określonego jako usługa świadczenia terapii psychologicznej, Zamawiający nie przeniósł odpowiednich zapisów dotyczących doświadczenia w pracy terapeutycznej na warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający uszczegółowił także warunki świadczenia interwencji psychologicznej umożliwiające właściwą kalkulacje kosztów.
Jednocześnie informujemy, że procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie wznowiona.

 

Grzegorz Pawlikowski
Członek Zarządu Fundacji Pokolenia

 

Cała treść w tym linku

 

 

unia