lsasz

LOKALNY SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W PARTNERSTWIE TCZEWSKIM – edycja II

Projekt realizowany w partnerstwie: Powiatu Tczewskiego (partner wiodący), Fundacji Pokolenia, Gminy Miejskiej Tczew – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”.

Typ projektu: Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 205 (110K/95M) osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego.

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2019-31.12.2021. Projekt przedłużony do 31.03.2023.

 

W ramach projektu oferowane jest:

  • wsparcie w aktywizacji społecznej (m.in terapia psychologiczna, uzależnień, warsztaty, doradztwo),
  • wsparcie w aktywizacji zawodowej (m.in wsparcie w poszukiwaniu pracy, kursy i praktyki zawodowe).

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie. Telefon pierwszego kontaktu: 533 503 861.

 

Wartość projektu: 3 066 653,11 zł

Dofinansowanie: 2 606 655,14 zł

Wkład własny: 459 997,97 zł

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.