lsasz

 

Fundacja Pokolenia wraz z partnerami: Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, Gminą Wiejską Tczew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” oraz Fundacją DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej rozpoczęła realizację programu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” 

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 241 (141K/100M) osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia zamieszkującego obszar gminy wiejskiej i miejskiej Tczew, a także powiatu tczewskiego.

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie w aktywizacji społecznej (m.in terapia psychologiczna, uzależnień, warsztaty, doradztwo)
  • wsparcie w aktywizacji zawodowej (m.in wsparcie w poszukiwaniu pracy, kursy i praktyki zawodowe)

Projekt jest realizowany w okresie: 01.03.2016-31.10.2018

Wartość projektu: 3 489 667,46 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 2 966 217,34 zł, wkład własny: 523 450,12 

Więcej informacji pod numerem tel. 533 503 861 lub adresem e-mail: pkremer@fundacjapokolenia.pl

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz Rekrutacyjny

Regulamin