Beznazwy-1

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, której członkiem jest Fundacja Pokolenia, realizuje projekt „Rośniemy – dojrzewamy – wspieramy. Wspólne działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim.” Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”.

W ramach projektu przewidujemy udzielenie wsparcia coachingowego dla co najmniej 20 organizacji z działających na terenie województwa pomorskiego, którego wynikiem będzie m.in utworzenie planów strategicznych i operacyjnych działalności organizacji oraz możliwość wsparcia edukacyjnego i infrastrukturalnego wzmacniającego potencjał organizacji (pule rozwojowe na zakup usług szkoleniowych, doradczych, konsultacyjnych oraz zakup sprzętu.

Czas trwania projektu: 2015.05.01 do 2015.12.31

Usługa wsparcia coachingowego oraz możliwość skorzystania z puli rozwojowej skierowana jest do tych organizacji z woj. pomorskiego, które spełniają następujące kryteria:

– działają maksymalnie 4 lata i ich roczny obrót w 2013 lub 2014r. wyniósł od 10 do 50 tyś. zł

– w ciągu ostatnich 2 lat rozliczyły minimum 2 dotacje i/lub

– minimum 5% ich przychodów pochodzi ze źródeł innych niż dotacje i/lub

– posiadają kadrę angażowaną na podstawie umów o pracę, cywilnoprawnych lub wolontaryjnych i/lub

– posiadają reprezentację deklarującą zaangażowanie w proces rozwoju w pełnym oferowanym wymiarze (śr. 12 godzin /organizacja).

O udzieleniu wsparcia będzie decydować liczba spełnianych kryteriów w połączeniu z kolejnością nadsyłania zgłoszeń. Przeprowadzenie działania umożliwi 20 zespołom zaplanowanie rozwoju swoich organizacji przede wszystkim na płaszczyźnie personalnej i instytucjonalnej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego poprzez działania edukacyjne i rozwojowe dla Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych i jej beneficjentów.

Zainteresowane organizacje zachęcamy do kontaktu z nami.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015.

POBIERZ INFORMACJĘ