W związku z trwającymi wyborami do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako Fundacja Pokolenia zachęcamy i rekomendujemy do głosowania na przedstawicieli i przedstawicielki Centrów Organizacji Pozarządowych z województwa pomorskiego, którzy aktywnie działają na rzecz III sektora w naszym województwie. Lista rekomendowanych: Artur Rajkowski, Urszula Zalewska, Marek Olechnowicz, Justyna Zblewska, Piotr Stec, Joanna Jakubowska, Magdalena Pipka, Jerzy Boczoń i Katarzyna Witkowska.

Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (załącznik dostępny tutaj http://rops.pomorskie.eu/-/wybory-do-pomorskiej-rady-dzialalnosc-pozytku-publicznego-20-2) oraz złożenie oryginału formularza w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”;
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:
    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”.

Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW, czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów. Niemniej jednak organizacja nie jest zobligowana do oddania wszystkich 9 głosów.

Ostateczny termin głosowania upływa z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.

Karty głosowania należy podpisywać zgodnie z zasadami reprezentacji w KRS, czyli jeśli statut organizacji stanowi, że podmiot może reprezentować dwóch członków zarządu działających łącznie to tylko 2 podpisy będą stanowiły o ważności głosu.