Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia w partnerstwie z Fundacją DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia warsztatów terapeutycznych.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.02.2017r. godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

Ofertę można składać:

  • pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Hutten-Czapskiego 49, 83-136 Opalenie (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

  • mailem na adres: fundacja@daszrade.org

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/DASZRADĘ/RPO/2017

W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/DASZRADĘ/RPO/2017

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jolanta Stasiewska, tel. 5354852, e-mail: fundacja@daszrade.org

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe

zapytanie-ofertowe (wersja edytowalna)