W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym kursów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie

Treść zapytania wraz z załącznikami:

Zapytanie-ofertowe-wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe-wersja nieedytowalna

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 lutego 2018 r. do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew).

Ofertę można składać:

– pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

– mailem na adres: pkremer@fundacjapokolenia.pl

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/2018

W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/2018

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Melzacka, tel. 58 352 45 46, e-mail: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

Inne dokumenty przydatne przy przygotowaniu oferty:

Wzór umowy

Wzór protokołu