Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/02/2022 dotyczące zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej

w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
realizowanego przez Powiat Tczewski (partner wiodący) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia,
Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie
oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”

 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

 

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja Pokolenia

 1. Józefa Wybickiego 22a, 83-120 Subkowy

biuro organizacji:

 1. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

NIP: 5932343037

Osoba do kontaktu: Anna Melzacka, amelzacka@fundacjapokolenia.pl,             tel.  58 352 45 46

 1. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
w partnerstwie tczewskim – edycja II”
realizowanego przez  Powiat Tczewski (partner wiodący)
w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.

III.          PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia terapii psychologicznej w wymiarze maks. 1 800 godzin.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo/terapia psychologiczna prowadzona metodą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) wraz z całościową opieką nad każdym z uczestników oraz superwizją wsparcia co oznacza: monitorowanie efektów wsparcia jakie uczestnik otrzymuje w ramach projektu, podsumowanie wsparcia w ramach wszystkich form przewidzianych do realizacji w projekcie m.in. szkolenia/warsztaty, warsztaty wyjazdowe, terapia uzależnień, usługi opiekuńcze realizowana w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. Terapia będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 328. Zamówienie obejmuje diagnozę, przygotowanie planu terapeutycznego oraz jego realizację we współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi, w tym w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej
oraz specjalistami zatrudnionymi w projekcie. Diagnoza/terapia prowadzona będzie głównie w budynku Fundacji Pokolenia w Tczewie, ale również jeśli zajdzie taka potrzeba w terenie tj. w środowisku osoby/rodziny objętej terapią (powiat tczewski)

Jedną z grup docelowych są osoby znajdujące się w długotrwałym kryzysie bezdomności.

Wiąże się to z pracą w niestandardowych godzinach oraz pełną dyspozycyjnością zarówno w weekendy
jak i święta oraz w godzinach nocnych, w wymiarze interwencyjnym. W zależności od potrzeb ww. osób. Dodatkowo  koniecznie są  wizyty miejscach gdzie można spotkać osoby w kryzysie bezdomności
m.in. ogrzewalni dla osób bezdomnych, działkach.  Terapia może przyjmować także formę terapii grupowej, w czym towarzyszyć będą również terapeuci, terapeuta uzależnień i/lub pracowników socjalnych.  Godziny prowadzenia terapii obejmować będzie pracę w systemie dyżurów oraz indywidualnie umawianych spotkań, zależnie od potrzeb i możliwości osób uczestniczących w projekcie. Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 1800 godz. terapii realizowanej w okresie od podpisania umowy do 31.03.2023 roku.

Stosowana Analiza Zachowania opiera się na podstawowych procesach uczenia się, koncentruje się
na zachowaniu, zmiennych środowiskowych, czyli zdarzeniach poprzedzających zachowanie
i konsekwencjach zachowania, które na nie wpływają. Celem terapii opartej na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania jest rozwijanie zachowań deficytowych oraz redukowanie niepożądanych. Metoda ta jest skuteczna w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem, ponieważ kładzie duży nacisk na uczenie się nowych zachowań, motywację, aktywizację, biorąc jednocześnie
pod uwagę wszystkie czynniki środowiskowe.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z pracownikami socjalnymi, asystentami, doradcami, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację programu wsparcia. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie międzysektorowym, personel projektu, w tym zespół psychologów, uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych, spotkaniach ewaluacyjnych. Psychologowie uczestniczą w opracowaniu dokumentów, regulaminów, konstruują opinie, rekomendacje.

Praca Wykonawcy będzie objęta w trakcie realizowanego projektu superwizją grupową mającą na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji.

 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia
w sytuacjach interwencyjnych – oznacza to gotowość do osobistego świadczenia usługi w miejscu przebywania uczestnika w czasie nie dłuższym niż 1h zegarowa.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna oraz w terenie na obszarze powiatu tczewskiego. Praca głównie w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew.

 

Szczegółowy opis projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim
– edycja II” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.03.2023.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno terminu podpisania umowy, jak i okresu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na zmianę okresu realizacji zadań w projekcie.

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

VII.         PLANOWANE ZAMÓWIENIA DODATKOWE:

Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zakres oraz warunki realizacji dodatkowych zamówień, poza założeniami ilościowymi, będą tożsame z określonymi w niniejszym zapytaniu.

VIII.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
  2014-2020.
  Wytyczne dostępne są m.in. na rpo.pomorskie.eu
 • O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, dysponujący osobą/osobami,
  z których chociaż jedna spełnia łącznie następujące kryteria:
 1. Posiadanie wykształcenia wyższego (tytuł zawodowy magistra) – kierunek psychologia.
 • Weryfikacja nastąpi na podstawie załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 1. Posiadanie wykształcenia kierunkowego – Stosowana Analiza Zachowania.
 • Weryfikacja nastąpi na podstawie jednego z dokumentów:

–  załączonej kopii zaświadczenia ukończenia kursów/staży w ośrodkach SAZ (formalne zaświadczenie/certyfikat)

– załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z SAZ (formalne zaświadczenie/dyplom)

 1. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem
 • Weryfikacja nastąpi na podstawie CV. Dokument musi zawierać konkretne, szczegółowe
  i pełne dane, które będą wprost odnosiły się do kryterium i na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie kryterium. W przypadku braku możliwości weryfikacji spełnienia kryterium na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających dane zawarte w CV np. umów, referencji, oświadczeń/zaświadczeń zleceniodawców.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe,
jak i osoby fizyczne.

 1. SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe,
a za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ocenę obliczoną wg następujących kryteriów:

 1. Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii – waga 40%
  • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii

 

 1. Wykształcenie w kierunku SAZ – waga 30%
 • Weryfikacja nastąpi na podstawie jednego z dokumentów:

–  załączonej kopii zaświadczenia ukończenia kursów/staży w ośrodkach SAZ (formalne zaświadczenie/certyfikat)

– załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z SAZ (formalne zaświadczenie/dyplom)

 

 1. Doświadczenie w terapii psychologicznej z osobami dorosłymi w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania – waga 30%
  • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Curriculum Vitae zawierające dane o doświadczeniu w terapii psychologicznej w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii
   na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

 

 • a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii

CRn

KT =    —————————   x 40 pkt.

CRo

KT – wartość punktowa: Koszt Terapii

CRn – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg najkorzystniejszej oferty.

CRo – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg ocenianej oferty.

 

 • b) Wykształcenie w kierunku SAZ – 30 pkt.
 • c) Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami dorosłymi w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania

10 pkt – do jednego roku doświadczenia w stosowaniu SAZ

 • pkt – od dwóch do trzech lat doświadczenia w stosowaniu SAZ
 • pkt – powyżej trzech lat doświadczenia w stosowaniu SAZ

 

W podanej cenie powinien zostać uwzględniony całkowity koszt zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena rozumiana jest jako całkowity koszt Wykonawcy zawierający wszelkie niezbędne narzuty (np. podatki, składki, koszty własne).

 

Weryfikacja spełnienia ww. kryteriów nastąpi na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę oferty
wraz z załącznikami.

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. INFORMACJE DOTCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:
 2. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2
  do niniejszego zapytania ofertowego (uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii).
 3. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  1. załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
  2. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek psychologia. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
  3. Curriculum Vitae zawierający m.in.:
   • dane potwierdzające min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem
   • dane o doświadczeniu w pracy psychologicznej w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania.
  4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe – SAZ.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 1. MIEJSCA, GDZIE OPUBLIKOWANO NINIESZJE ZAPYTANIE OFERTOWE:
 2. Strona internetowa Zamawiającego – fundacjapokolenia.pl
 3. Baza Konkurencyjności – bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

XII.         MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty należy składać do dnia 14.02.2022 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Ofertę można składać:

 • w wersji papierowej pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9:00 do 15:00
  od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
 • w wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych dokumentów mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl.

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/02/2022. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr  1/FP/RPO/02/2022.

XIII.        ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Wykonawców, którzy są powiązani
  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
  do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Wykonawców będących pracownikami Lidera
  oraz Partnerów projektu: Powiatu Tczewskiego (partner wiodący), Gminy Miejskiej Tczew,
  w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”.

XIV.       INFORMACJE DODATKOWE:

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem stron internetowych,
na których zamieszczono ogłoszenie. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek
z ofert. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny i zakresu oferty z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza. Negocjacje nie mogą dotyczyć kluczowych elementów oferty.

Jeżeli zaoferowana cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie środki przewidziane i dostępne
na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą.

Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru (liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego). Informacja o wynikach wyboru zostanie przekazana Wykonawcy
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie. Niezłożenie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie lub uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy upoważnia Zamawiającego
do odstąpienia od podpisania umowy i podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zajęła kolejne miejsce.

Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z faktycznie liczbą przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu protokołu.

Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna.

Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.

 

 1. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY:

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych
u Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

Możliwe jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli:

1) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

LINK do bazy konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FP/RPO/02/2022 (do pobrania)

 

ZAŁĄCZNIKI do zapytania ofertowego:

1. Zakres projektu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

Tczew, dnia 07.02.2022