Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/03/2022 dotyczące zamówienia usługi: świadczenia opieki nad osobami zależnymi

w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
realizowanego przez Powiat Tczewski (partner wiodący) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia,
Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie
oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”

 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach świadczenia opieki nad osobami zależnymi.

 

 

I   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja Pokolenia

Józefa Wybickiego 22a, 83-120 Subkowy

biuro organizacji: Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

NIP: 5932343037

Osoba do kontaktu: Anna Melzacka, amelzacka@fundacjapokolenia.pl, tel.  58 352 45 46

II   ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez  Powiat Tczewski (partner wiodący) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.

III   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia opieki nad osobami zależnymi w wymiarze maks. 600 godzin.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 600  godzin opieki nad osobami zależnymi od osób uczestniczących w projekcie, tj. dziećmi lub osobami, nad którymi uczestnik/uczestniczka z uwagi na niesamodzielność tych osób (osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale chore, osoby w podeszłym wieku) sprawuje opiekę, realizowanych w okresie od podpisania umowy do 31.03.202 roku.

 

Opieka nad osobami zależnymi odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00–20:00, w zależności od potrzeb. O konieczności sprawowania opieki Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych.

 

Do zadań personelu sprawującego opiekę należeć będzie:

w przypadku dzieci:

 1. zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-
  -wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy
  do wieku dziecka,
 2. w razie zidentyfikowanej potrzeby, realizowanie zaleceń terapeuty prowadzącego, w formie zajęć terapeutycznych

w przypadku osób dorosłych zależnych od osób uczestniczących w projekcie

 • zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej adekwatnej do potrzeb i stanu zdrowia osoby

Dopuszcza się możliwość sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą przez jednego opiekuna/opiekunkę za wyrażoną na piśmie zgodą Zamawiającego lub na jego pisemny wniosek. Jedna osoba nie może sprawować opieki nad więcej niż dziesięciorgiem dzieci.

 

Wykonawca, w ramach składanej oferty, przedstawia zasoby lokalowe oraz merytoryczno-kadrowe, które przedstawia do realizacji usługi.

 

W ramach zasobów Wykonawcy niezbędne jest dysponowanie:

– pomieszczeniem, z dostępem do zaplecza sanitarnego, wyposażonym w niezbędne pomoce dydaktyczne, spełniającym normy bezpieczeństwa i sanitarno-epidemiologiczne, ogrzewanym (temperatura minimalna podczas wykonywania usługi wynosi 20 st. Celsjusza), o wymiarach co najmniej 10 m2 – przeznaczonym na świadczenie usług,

– kadrą zaangażowaną do realizacji usługi, w tym: minimum osoby z uprawnieniami pedagogicznymi,

– doświadczeniem wraz z rekomendacjami od co najmniej dwóch placówek edukacyjnych/opiekuńczych.

 

W przypadku opieki trwającej dłużej niż 5 h jednego dnia oraz odbywającej się poza miejscem zamieszkania osób, wobec których świadczona jest usługa, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia posiłku dla osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy usługa trwa krócej, niezbędne jest zapewnienie napoju niesłodzonego np. wody niegazowanej.

 

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z psychologami, terapeutami, asystentami zaangażowanymi w realizację programu terapeutycznego osób uczestniczących. W razie potrzeby osoby świadczące opiekę mają obowiązek przygotowania opinii i rekomendacji niezbędnych do realizacji planu terapeutycznego.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

W powiecie tczewskim, w tym głównie w Tczewie.

 

IV   KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

V   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.03.2023.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno terminu podpisania umowy, jak i okresu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na zmianę okresu realizacji zadań w projekcie.

 

VI   OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

VII   PLANOWANE ZAMÓWIENIA DODATKOWE:

Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zakres oraz warunki realizacji dodatkowych zamówień, poza założeniami ilościowymi, będą tożsame z określonymi w niniejszym zapytaniu.

VIII   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na rpo.pomorskie.eu

2) O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, dysponujący osobą/osobami, z których chociaż jedna spełnia łącznie następujące kryteria:

a) spełniają warunki minimalne w ramach zasobów kadrowych

weryfikacja: „Wykaz osób zaangażowanych  do realizacji usługi wraz z podpisanymi z nimi porozumieniami o współpracy i/lub umowami o pracę i/lub umowami cywilno-prawnymi obejmującymi okres realizacji usługi” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

b) spełniają warunki minimalne w ramach zasobów lokalowych

weryfikacja: „Wykaz zasobów lokalowych zaangażowanych do realizacji usługi” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

c) posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji usług opieki nad osobami zależnymi z grup narażonych na wykluczenie społeczne lub wykluczonych społecznie

*Przez opiekę nad osobami zależnymi rozumie się: zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka, w razie zidentyfikowanej potrzeby, realizowanie zaleceń terapeuty prowadzącego, w formie zajęć terapeutycznych, a w przypadku osób dorosłych zależnych od osób uczestniczących w projekcie, zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej adekwatnej do potrzeb i stanu zdrowia osoby.

weryfikacja: Opis doświadczenia wraz z rekomendacjami od co najmniej dwóch placówek edukacyjnych/opiekuńczych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

 

IX   SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe, a za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ocenę obliczoną wg następujących kryteriów:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godzinę świadczenia usługi – waga 40%

 • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godzinę świadczenia usługi

b) Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne – dotyczy zasobów kadrowych wg Załącznika nr 2 – waga 40%

 • Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3 „Wykaz osób zaangażowanych do realizacji usługi wraz z podpisanymi z nimi porozumieniami o współpracy i/lub umowami o pracę i/lub umowami cywilno-prawnymi obejmującymi okres realizacji usługi”

c) Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne – dotyczy zasobów lokalowych wg Załącznika nr 3 – waga 20%

 • Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3 „Wykaz zasobów lokalowych zaangażowanych do realizacji usługi”

 

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. świadczenia usługi

 

CRn

KU =    —————————   x 40 pkt

CRo

KU – wartość punktowa: Koszt Usługi

CRn – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi wg najkorzystniejszej oferty

CRo – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi wg ocenianej oferty

 

 

b) Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne – dotyczy zasobów kadrowych wg Załącznika nr 2

 • 10 pkt – zapewnienie psychologa,
 • 10 pkt – zapewnienie logopedy,
 • 10 pkt – zapewnienie osoby z uprawnieniami asystenta osoby z niepełnosprawnością
 • 10 pkt – zapewnienie psychologa z uprawnieniami superwizora

 

ZOKo

ZOK = ——————— x 40 pkt

ZOKn

 

ZOK – wartość punktowa: zasoby opcjonalne kadrowe przedstawione do realizacji usługi

ZOKo – wartość punktowa oferty ocenianej

ZOKn – wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenianym kryterium

 

c) Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne – dotyczy zasobów lokalowych wg Załącznika nr 3

 • 10 pkt – zapewnienie wyposażonego w pomoce dydaktyczne, dodatkowego pomieszczenia do warsztatów, zajęć grupowych
 • 10 pkt – zapewnienie dodatkowego, wyposażonego w pomoce dydaktyczne, pomieszczenia do pracy indywidualnej,

 

ZOLo

ZOL = ———————— x 20 pkt

ZOLn

 

ZOL – wartość punktowa: zasoby opcjonalne lokalowe przedstawione do realizacji usługi

ZOLo – wartość punktowa oferty ocenianej

ZOLn – wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenianym kryterium

 

W podanej cenie powinien zostać uwzględniony całkowity koszt zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena rozumiana jest jako całkowity koszt Wykonawcy zawierający wszelkie niezbędne narzuty (np. podatki, składki, koszty własne).

Weryfikacja spełnienia ww. kryteriów nastąpi na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę oferty wraz z załącznikami.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

X   INFORMACJE DOTCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godzinę usługi).
 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a) załącznik nr 2 o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

b) załącznik nr 3 z wykazem osób zaangażowanych do realizacji usługi wraz z podpisanymi z nimi porozumieniami o współpracy i/lub umowami o pracę i/lub umowami cywilno-prawnymi obejmującymi okres realizacji usługi,

c) załącznik nr 4 z wykazem zasobów lokalowych zaangażowanych do realizacji usługi,

d) załącznik nr 5 z opisem doświadczenia wraz z rekomendacjami od co najmniej dwóch placówek edukacyjnych/opiekuńczych.

 

XI   MIEJSCA, GDZIE OPUBLIKOWANO NINIESZJE ZAPYTANIE OFERTOWE:

a) Strona internetowa Zamawiającego – fundacjapokolenia.pl

b) Baza Konkurencyjności – bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

XII   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty należy składać do dnia 23.03.2022 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Ofertę można składać:

 • w wersji papierowej pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
 • w wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych dokumentów mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl.

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/03/2022. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr  1/FP/RPO/03/2022.

 

XIII   ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Wykonawców będących pracownikami Lidera oraz Partnerów projektu: Powiatu Tczewskiego (partner wiodący), Gminy Miejskiej Tczew, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”.

 

XIV   INFORMACJE DODATKOWE:

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem stron internetowych, na których zamieszczono ogłoszenie. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny i zakresu oferty z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza. Negocjacje nie mogą dotyczyć kluczowych elementów oferty.

Jeżeli zaoferowana cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie środki przewidziane i dostępne na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą.

Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru (liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego). Informacja o wynikach wyboru zostanie przekazana Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie. Niezłożenie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie lub uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od podpisania umowy i podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zajęła kolejne miejsce.

Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z faktycznie liczbą przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu protokołu.

Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna.

Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.

 

XV   ZMIANY WARUNKÓW UMOWY:

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

Możliwe jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli:

1) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

LINK do bazy konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FP/RPO/03/2022 (do pobrania)

 

ZAŁĄCZNIKI do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

3. Zasoby kadrowe

4. Zasoby lokalowe

5. Doświadczenie

 

Tczew, dnia 16.03.2022