AktualnościZapytania ofertowe

Dotyczy zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”, realizowanego przez Powiat Tczewski – Zespół Szkół Technicznych w Tczewie z siedzibą przy ul. Parkowej 1 w Tczewie (lider) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

 

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia:

Usługa świadczenia terapii psychologicznej – 3456 godz.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest terapia psychologiczna prowadzona metodą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) realizowana w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. Terapia będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 205. Zamówienie obejmuje diagnozę, przygotowanie planu terapeutycznego oraz jego realizację we współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi, w tym w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz specjalistami zatrudnionymi w projekcie. Diagnoza/terapia prowadzona będzie głównie w budynku Fundacji Pokolenia w Tczewie, ale również w terenie (powiat tczewski) w miejscach wyznaczonych przez partnerów projektu, jeśli zajdzie taka potrzeba także w środowisku osoby objętej terapią. Jedną z grup docelowych są osoby znajdujące się w długotrwałym kryzysie bezdomności. Wiąże się to z pracą w niestandardowych godzinach oraz pełną dyspozycyjnością zarówno w weekendy jak i święta oraz w godzinach nocnych. W zależności od potrzeb ww. osób. Dodatkowo  koniecznie są  wizyty miejscach gdzie można spotkać osoby w kryzysie bezdomności min. ogrzewalni dla osób bezdomnych, działkach.  Terapia może przyjmować także formę terapii grupowej, w czym towarzyszyć będą również terapeuci. Godziny prowadzenia terapii obejmować będzie pracę w systemie dyżurów oraz indywidualnie umawianych spotkań, zależnie od potrzeb i możliwości osób uczestniczących w projekcie. Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 3456 godz. terapii realizowanej w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 roku.

Stosowana Analiza Zachowania opiera się na podstawowych procesach uczenia się, koncentruje się na zachowaniu, zmiennych środowiskowych, czyli zdarzeniach poprzedzających zachowanie i konsekwencjach zachowania, które na nie wpływają. Celem terapii opartej na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania jest rozwijanie zachowań deficytowych oraz redukowanie niepożądanych. Metoda ta jest skuteczna w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem, ponieważ kładzie duży nacisk na uczenie się nowych zachowań, motywację, aktywizację, biorąc jednocześnie pod uwagę wszystkie czynniki środowiskowe.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z pracownikami socjalnymi, asystentami, doradcami, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację programu wsparcia. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie międzysektorowym, personel projektu, w tym zespół psychologów, uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych, spotkaniach ewaluacyjnych. Psychologowie uczestniczą w opracowaniu dokumentów, regulaminów, konstruują opinie, rekomendacje.

Praca Wykonawcy będzie objęta w trakcie realizowanego projektu superwizją grupową mającą na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Od Wykonawcy oczekujemy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia w sytuacjach interwencyjnych.

Szczegółowy opis projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.12.2021.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna oraz w terenie na obszarze powiatu tczewskiego. Praca głównie w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:
 • posiadają wykształcenie wyższe: kierunek psychologia
  • weryfikacja: kserokopia dyplomu

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 • dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem
  • weryfikacja: Curriculum Vitae

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 

 • W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.

 

PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego, z uwagi na brak możliwości umieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności (etap przed podpisaniem umowy o dofinansowanie), Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznił to zapytanie na swojej stronie internetowej.

 

 1. Kryteria oceny ofert:.

Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii – waga 60%

 • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii

b) Doświadczenie w terapii psychologicznej z osobami dorosłymi w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania – waga 40%

 • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Curriculum Vitae zawierające dane o doświadczeniu w terapii psychologicznej w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

 • Ad. a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii

CRn

KT =    —————————   x 60 pkt.

CRo

KT – wartość punktowa: Koszt Terapii

CRn – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg najkorzystniejszej oferty.

CRo – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg ocenianej oferty.

 

 • Ad. b) Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami dorosłymi w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania

10 pkt – do jednego roku doświadczenia w stosowaniu SAZ

20 pkt – od dwóch do trzech lat doświadczenia w stosowaniu SAZ

40 pkt – powyżej trzech lat doświadczenia w stosowaniu SAZ

 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:
  1. Strona internetowa fundacjapokolenia.pl
  2. wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców
 1. Termin oraz miejsce składania ofert:

Termin składania ofert wyznaczono na 17 października 2019 r. do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew). Ofertę można składać:

 • pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
 • mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości:

Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/10/2019. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/10/2019.

 

 1. Osoby do kontaktu:

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Melzacka, tel. 509622065, e-mail: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

 

 1. Sposób sporządzenia oferty
 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  a) załącznik nr 2 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii
  b) załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek psychologia. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
  d) Curriculum Vitae zawierający m.in.:

  • dane potwierdzające min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem
  • dane o doświadczeniu w pracy psychologicznej w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania.
  • Dokumenty potwierdzające wykształcenie SAZ

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Zawarcie umowy
  1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
  2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z liczbą faktycznie przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu protokołu.

 

POBIERZ treść zapytania ofertowego

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zakres projektu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
jest współfinansowany ze środków Europoejkiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.