Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/11/2020 dotyczące zamówienia usługi: opieka nad osobami zależnymi

w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski, jako Partner Wiodący, w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, z Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia zadaniem w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach świadczenia opieki nad osobami zależnymi od osób uczestniczących w projekcie.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia:

Usługa świadczenia opieki nad osobami zależnymi – 1500 godz.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 1500 godz. opieki nad osobami zależnymi od osób uczestniczących w projekcie, tj. dziećmi lub osobami, nad którymi uczestnik/uczestniczka z uwagi na niesamodzielność tych osób (osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale chore, osoby w podeszłym wieku) sprawuje opiekę, realizowanych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 roku.

Opieka nad osobami zależnymi odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00–20:00, w zależności od potrzeb. O konieczności sprawowania opieki Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych.

 

Do zadań personelu sprawującego opiekę należeć będzie:

w przypadku dzieci:

 • zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
  prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,
 • w razie zidentyfikowanej potrzeby, realizowanie zaleceń terapeuty prowadzącego, w formie zajęć terapeutycznych

w przypadku osób dorosłych zależnych od osób uczestniczących w projekcie

 • zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej adekwatnej do potrzeb i stanu zdrowia osoby

Dopuszcza się możliwość sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą przez jednego opiekuna/opiekunkę za wyrażoną na piśmie zgodą Zamawiającego lub na jego pisemny wniosek. Jedna osoba nie może sprawować opieki nad więcej niż dziesięciorgiem dzieci.

 

Wykonawca, w ramach składanej oferty, przedstawia zasoby lokalowe oraz merytoryczno –kadrowe, które przedstawia do realizacji usługi.

W ramach zasobów niezbędne jest dysponowanie:

– pomieszczeniem, z dostępem do zaplecza sanitarnego, wyposażonym w niezbędne pomoce dydaktyczne, spełniającym normy bezpieczeństwa i sanitarno-epidemiologiczne, ogrzewanym (temperatura minimalna podczas wykonywania usługi – 20 st. Celsjusza), o wymiarach, co najmniej 10 m2 – przeznaczonym na świadczenie usług,

– kadrą zaangażowaną do realizacji usługi, w tym: minimum osoby z uprawnieniami pedagogicznymi,

– doświadczeniem wraz z rekomendacjami od co najmniej dwóch placówek edukacyjnych/opiekuńczych.

 

W przypadku opieki trwającej dłużej niż 5 h jednego dnia oraz odbywającej się poza miejscem zamieszkania osób, wobec których świadczona jest usługa, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia posiłku dla osób, nad którymi sprawowana jest opieka.  W przypadku, gdy usługa trwa krócej, niezbędne jest zapewnienie napoju niesłodzonego np. wody niegazowanej.

 

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z psychologami, terapeutami, asystentami zaangażowanymi w realizację programu terapeutycznego osób uczestniczących. W razie potrzeby osoby świadczące opiekę mają obowiązek przygotowania opinii i rekomendacji niezbędnych do realizacji planu terapeutycznego.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się ofert częściowych.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

W powiecie tczewskim, w tym głównie w Tczewie

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2) Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki minimalne w ramach zasobów lokalowych

weryfikacja: Wykaz zasobów lokalowych zaangażowanych do realizacji usługi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

b) spełniają warunki minimalne w ramach zasobów kadrowych weryfikacja: „Wykaz osób zaangażowanych do realizacji usługi wraz z podpisanymi z nimi porozumieniami o współpracy i/lub umowami o pracę i/lub umowami cywilno-prawnymi obejmującymi okres realizacji usługi” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

c) Posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji usług opieki nad osobami zależnymi z grup narażonych na wykluczenie społeczne lub wykluczonych społecznie

Przez opiekę nad osobami zależnymi rozumie się: zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka, w razie zidentyfikowanej potrzeby, realizowanie zaleceń terapeuty prowadzącego, w formie zajęć terapeutycznych, a w przypadku osób dorosłych zależnych od osób uczestniczących w projekcie, zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej adekwatnej do potrzeb i stanu zdrowia osoby.

weryfikacja: Opis doświadczenia wraz z rekomendacjami od co najmniej dwóch placówek edukacyjnych/opiekuńczych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

3) W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4) W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, jak i organizacje pozarządowe.

 

PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. świadczenia usługi – waga 40%

  • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. świadczenia usługi

b) Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne– dotyczy zasobów kadrowych wg Załącznika nr 2– waga 40%

  • Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2 „Wykaz osób zaangażowanych do realizacji usługi wraz z podpisanymi z nimi porozumieniami o współpracy i/lub umowami o pracę i/lub umowami cywilno-prawnymi obejmującymi okres realizacji usługi”

c) Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne– dotyczy zasobów lokalowych wg Załącznika nr 3– waga 20%

  • Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3 „Wykaz zasobów lokalowych zaangażowanych do realizacji usługi”

 

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

 • a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. świadczenia usługi

CRn

KU =    —————————      x 40 pkt.

CRo

 KU – wartość punktowa: Koszt Usługi

CRn – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi wg najkorzystniejszej oferty.

CRo – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi wg ocenianej oferty.

 

 • b) Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne– dotyczy zasobów kadrowych wg Załącznika nr 2

10 pkt – zapewnienie psychologa,

10 pkt – zapewnienie logopedy,

10 pkt – zapewnienie osoby z uprawnieniami asystenta osoby niepełnosprawnej

10 pkt – zapewnienie psychologa z uprawnieniami superwizora

 

ZOKo

ZOK = —————- x 40 pkt.

ZOKn

 

ZOK – wartość punktowa: zasoby opcjonalne kadrowe przedstawione do realizacji usługi

ZOKo – wartość punktowa oferty ocenianej.

ZOKn – wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenianym kryterium.

 

 • c) Zasoby opcjonalne – przedstawione do realizacji usługi, a wykraczające ponad wymagania minimalne– dotyczy zasobów lokalowych wg Załącznika nr 3

10 pkt – zapewnienie wyposażonego w pomoce dydaktyczne, dodatkowego pomieszczenia do warsztatów, zajęć grupowych

10 pkt – zapewnienie dodatkowego, wyposażonego w pomoce dydaktyczne, pomieszczenia do pracy indywidualnej,

 

ZOLo

ZOL = —————- x 20 pkt.

ZOLn

 

ZOL – wartość punktowa: zasoby opcjonalne lokalowe przedstawione do realizacji usługi

ZOLo – wartość punktowa oferty ocenianej.

ZOLn – wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenianym kryterium.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:
  1. Strona internetowa: fundacjapokolenia.pl
  2. W Bazie Konkurencyjności: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 1. Termin oraz miejsce składania ofert

1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień do 13.11.2020 r. (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

2. Ofertę można składać:

 • pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
 • mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

3. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/11/2020

4. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/11/2020

 

 1. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Melzacka, tel. (058) 352-45-46, e-mail: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

 

 1. Sposób sporządzenia oferty
 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzach, których wzór przedstawiono w jako załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
 1. Załącznik nr 1 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi
 2. Załącznik nr 2 wykaz osób zaangażowanych do realizacji usługi wraz z podpisanymi z nimi porozumieniami o współpracy i/lub umowami o pracę i/lub umowami cywilno-prawnymi obejmującymi okres realizacji usługi
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zasobów lokalowych zaangażowanych do realizacji usługi
 4. Załącznik nr 4 – Opis doświadczenia wraz z rekomendacjami od co najmniej dwóch placówek edukacyjnych/opiekuńczych .
 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

 

 1. Zawarcie umowy
  1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
  2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z liczbą faktycznie przepracowanych godzin na podstawie protokołu przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu.
 2. Inne warunki świadczenia usługi

Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany osób świadczących usługę pod warunkiem uzyskania przez Zleceniobiorcę akceptacji na piśmie ze strony Zleceniodawcy. Akceptację uzyskać może jedynie kandydatura osoby o kwalifikacjach spełniających wymogi niniejszego zapytania. Zmiana osoby świadczącej usługę bez zgody Zleceniodawcy skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

LINK do bazy konkurencyjności

ZAKRES PROJEKTU

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FP/RPO/11/2020 (do pobrania)

 

ZAŁĄCZNIKI do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz osób zaangażowanych do realizacji usługi

3. Wykaz zasobów lokalowych zaangażowanych do realizacji usługi

4. Opis doświadczenia wraz z rekomendacjami

5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
jest współfinansowany ze środków Europoejkiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.