Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/02/2022 dotyczące zamówienia usługi: świadczenia terapii uzależnień od alkoholu

w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
realizowanego przez Powiat Tczewski (partner wiodący) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia,
Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie
oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”

 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

 

 

I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Fundacja Pokolenia

Józefa Wybickiego 22a, 83-120 Subkowy

biuro organizacji:

Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

NIP: 5932343037

Osoba do kontaktu: Anna Melzacka, amelzacka@fundacjapokolenia.pl, tel.  58 352 45 46

 

II.   ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez  Powiat Tczewski (partner wiodący) w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.

 

III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia terapii uzależnień od alkoholu w wymiarze maks. 240 godzin.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest terapia uzależnień od alkoholu prowadzona w formie terapii indywidualnej bądź grupowej, realizowana w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. Z uwagi na specyfikę działania Zamawiającego, ambulatoryjna terapia uzależnień obejmująca niniejsze zamówienie, będzie miała charakter komplementarny z terapią świadczoną przez Zamawiającego lub inne placówki w warunkach stacjonarnych. Celem terapii jest wspieranie w procesie wychodzenia z uzależnienia od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia w warunkach stacjonarnych oraz profilaktyka dla osób zagrożonych uzależnieniem. Z uwagi na powyższe wymagane jest doświadczenie zarówno w samodzielnym prowadzeniu terapii w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. Terapia będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 130 osób (w tym osoby długotrwale bezdomne z ogrzewalni i mieszkańcy mieszkania Housing First). Zamówienie obejmuje diagnozę, przygotowanie planu terapeutycznego oraz jego samodzielną realizację we współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi. Diagnoza/terapia prowadzona będzie głównie w budynku Fundacji Pokolenia w Tczewie, ale również w terenie (powiat tczewski) w miejscach wyznaczonych przez partnerów projektu. Terapia może przyjmować także formę terapii grupowej. Godziny prowadzenia terapii obejmować będą pracę w systemie dyżurów oraz indywidualnie umawianych spotkań, zależnie od potrzeb i możliwości osób uczestniczących w projekcie.

Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 240 godzin w okresie od podpisania umowy do  31.03.2023 roku.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z psychologami, pracownikami socjalnymi, asystentami, doradcami, innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację programu wsparcia. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie międzysektorowym, personel projektu, w tym terapeuta, uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych, spotkaniach ewaluacyjnych.

Terapeuta uczestniczy w opracowaniu dokumentów, regulaminów, konstruuje opinie, rekomendacje.

Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna oraz w terenie na obszarze powiatu tczewskiego. Praca głównie w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew.

Szczegółowy opis projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

IV.   KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

V.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.03.2023.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno terminu podpisania umowy, jak i okresu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na zmianę okresu realizacji zadań w projekcie.

 

VI.   OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

VII.   PLANOWANE ZAMÓWIENIA DODATKOWE:

Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zakres oraz warunki realizacji dodatkowych zamówień, poza założeniami ilościowymi, będą tożsame z określonymi w niniejszym zapytaniu.

 

VIII.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
  2014-2020.
  Wytyczne dostępne są m.in. na rpo.pomorskie.eu
 2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, dysponujący osobą/osobami, z których chociaż jedna spełnia łącznie następujące kryteria:

a) posiadają wykształcenie wyższe: psychologia

  • weryfikacja: kserokopia dyplomu

b) posiadają certyfikat specjalisty terapii uzależnień od alkoholu

 • weryfikacja: kserokopia certyfikatu

c) posiadają doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentem uzależnionym od alkoholu w formie stacjonarnej.

 • weryfikacja: Curriculum Vitae oraz zaświadczenia od zleceniodawcy/ów i referencje
  od pracodawcy/ów

 

W przypadku podmiotu gospodarczego / instytucji / organizacji pozarządowej: kserokopia dyplomu, certyfikatu, referencji, CV pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz tego Wykonawcy w ramach ww. projektu.

Kryteria muszą być spełnione przez każdą z osób realizującą usługę na rzecz Wykonawcy.

W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.

 

IX.   SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe, a za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ocenę obliczoną wg następujących kryteriów:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii – waga 40%

  • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii

b) Doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem w formie indywidualnej i grupowej – waga 50 %

o    Weryfikacja na podstawie przedłożonych: Curriculum Vitae oraz zaświadczeń od zleceniodawcy/ów i referencji od pracodawcy/ów.

c) Doświadczenie w pracy terapeutycznej w formie terapii ambulatoryjnej, rozumiane jako dokonywanie diagnozy, samodzielne konstruowanie planu terapeutycznego i jego realizacja – waga 10 %

  • Weryfikacja na podstawie przedłożonych: Curriculum Vitae oraz zaświadczeńod zleceniodawcy/ów i referencji od pracodawcy/ów.

 

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

 • a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii

 

CRn

KT =    —————————   x 40 pkt.

CRo

KT – wartość punktowa: Koszt Terapii

CRn – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg najkorzystniejszej oferty.

CRo – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg ocenianej oferty.

 

 • b) Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu

20 pkt – poniżej dwóch lat doświadczenia w pracy terapeutycznej stacjonarnej

40 pkt – od dwóch do czterech lat doświadczenia w pracy terapeutycznej stacjonarnej

50 pkt – powyżej czterech lat doświadczenia w pracy terapeutycznej stacjonarnej

 

 • c) Doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z zagrożonymi wykluczeniem w formie terapii ambulatoryjnej, rozumiane jako dokonywanie diagnozy, samodzielne konstruowanie planu terapeutycznego i jego realizacja

5 pkt – od roku do dwóch lat doświadczenia w pracy terapeutycznej ambulatoryjnej

10 pkt – powyżej dwóch lat doświadczenia w pracy terapeutycznej ambulatoryjnej

 

W podanej cenie powinien zostać uwzględniony całkowity koszt zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena rozumiana jest jako całkowity koszt Wykonawcy zawierający wszelkie niezbędne narzuty (np. podatki, składki, koszty własne).

 

Weryfikacja spełnienia ww. kryteriów nastąpi na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę ofertywraz z załącznikami.

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

X.   INFORMACJE DOTCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii).
 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a) załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

b) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek psychologia,

c) kserokopia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień od alkoholu;

Curriculum Vitae, zaświadczenia od zleceniodawcy/ów i rekomendacje od pracodawcy/ów, potwierdzające doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem w formie terapii stacjonarnej (i ewentualnie także ambulatoryjnej). Celem weryfikacji spełnienia tego kryterium oceny w przedłożonych zaświadczeniach musi znaleźć się dokładny okres świadczonej usługi terapii oraz zakres zgodny z niniejszym zapytaniem ofertowym.

W przypadku podmiotu gospodarczego / instytucji / organizacji pozarządowej kserokopie dokumentów wymienionych w podpunktach b) oraz c) powinny dotyczyć pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz Wykonawcy w ramach ww. projektu.

Kryteria muszą być spełnione przez każdą z osób realizującą usługę na rzecz Wykonawcy.

 

XI.   MIEJSCA, GDZIE OPUBLIKOWANO NINIESZJE ZAPYTANIE OFERTOWE:

 1. Strona internetowa Zamawiającego – fundacjapokolenia.pl
 2. Baza Konkurencyjności – bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

XII.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2022 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Ofertę można składać:

 • w wersji papierowej pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9:00 do 15:00
  od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
 • w wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych dokumentów mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl.

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/02/2022. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr  2/FP/RPO/02/2022.

 

XIII.    ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Wykonawców będących pracownikami Lidera oraz Partnerów projektu: Powiatu Tczewskiego (partner wiodący), Gminy Miejskiej Tczew, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”.

 

XIV.   INFORMACJE DODATKOWE:

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem stron internetowych, na których zamieszczono ogłoszenie. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny i zakresu oferty z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza. Negocjacje nie mogą dotyczyć kluczowych elementów oferty.

Jeżeli zaoferowana cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie środki przewidziane i dostępne na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą.

Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru (liczy się data wpływu dokumentów do Zamawiającego). Informacja o wynikach wyboru zostanie przekazana Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie. Niezłożenie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie lub uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od podpisania umowy i podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zajęła kolejne miejsce.

Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z faktycznie liczbą przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu protokołu.

Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna.

Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1.

 

XV.   ZMIANY WARUNKÓW UMOWY:

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

Możliwe jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli:

1) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

LINK do bazy konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FP/RPO/02/2022 (do pobrania)

 

ZAŁĄCZNIKI do zapytania ofertowego:

1. Zakres projektu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

Tczew, dnia 15.02.2022