AktualnościZapytania ofertowe

Dotyczy zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski – Zespół Szkół Technicznych w Tczewie z siedzibą na ul. Parkowej 1 w Tczewie (lider), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

 

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia:

Usługa świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego – 260 godz.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego realizowana indywidualnie w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. Usługa będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych usługą w okresie realizowanego zamówienia to ok. 205. Zamówienie obejmuje specjalistyczne, indywidualne konsultacje, sporządzanie pism, mediacje z instytucjami (m.in. w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego itd.). Poradnictwo udzielane może być zdalnie bądź w budynku Fundacji Pokolenia w Tczewie, ale również w terenie (powiat tczewski) w miejscach wyznaczonych przez partnerów projektu, jeśli zajdzie taka potrzeba także w środowisku. Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 260 godz. specjalistycznego poradnictwa w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 roku.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w kontakcie z pracownikami socjalnymi, asystentami, doradcami, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację programu wsparcia.

Od Wykonawcy oczekujemy współpracy z zespołem (w tym z psychologami), który realizuje „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” w udzielaniu wsparcia w sytuacjach wymagających dyspozycyjności i interwencji beneficjentów w kryzysie.

Szczegółowy opis projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79100000-5 Usługi prawnicze

 

 1. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.12.2021 r.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna w biurze Fundacji Pokolenia przy ulicy Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie
oraz w terenie na obszarze powiatu tczewskiego, a także praca zdalna (kontakt telefoniczny i mailowy).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2) Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:

a) posiadają wykształcenie wyższe: kierunek prawo

 • weryfikacja: kserokopia dyplomu

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę specjalistycznego poradnictwa prawnego na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

b) doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi (niepełnosprawni, kobiety pokrzywdzone przemocą domową, bezdomni, uzależnieni itd.).

 • weryfikacja: Curriculum Vitae/dokument poświadczający specjalistyczne poradnictwo prawne na rzecz osób wykluczonych

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

3) W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4) W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.


PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego, z uwagi na brak możliwości umieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności (etap przed podpisaniem umowy o dofinansowanie), Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznił to zapytanie na swojej stronie internetowej.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert nastąpi na podstawie dwóch kryteriów:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi – waga 60%

 • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

Ad. a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi

 

CRn

KU =    —————————      x 60 pkt.

CRo

KU – wartość punktowa: Koszt usługi

CRn – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi wg najkorzystniejszej oferty.

CRo – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. usługi wg ocenianej oferty.

 

Ad. b) Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi (niepełnosprawni, kobiety pokrzywdzone przemocą domową, bezdomni, uzależnieni itd.).

 • Weryfikacja na podstawie przedłożenia umowy na świadczenie usług dotyczących specjalistycznego poradnictwa prawnego na rzecz osób wykluczonych bądź Curriculum Vitae

10 pkt – do jednego roku doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem

20 pkt – od dwóch do trzech lat doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem

40 pkt – powyżej trzech lat doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:
  1. Strona internetowa fundacjapokolenia.pl
  2. Wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców
 1. Termin oraz miejsce składania ofert
  1. Termin składania ofert wyznaczono na 4 listopada 2019 r. do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew). Ofertę można składać:
 • pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9:00 do 15:00 od poniedziałku
  do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
 • mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl
 1. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/10/2019
 2. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe
  nr
  2/FP/RPO/10/2019

 

 1. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Melzacka, tel. 509622065, e-mail: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

 

 1. Sposób sporządzenia oferty
 • Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  a) załącznik nr 2 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi
  b) załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek prawo.
  W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu pracowników/zleceniobiorców, jacy będą wykonywali usługę na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
  d) Curriculum Vitae zawierający m.in.:

  • dane potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
   oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
   W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Zawarcie umowy
  1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
  2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z liczbą faktycznie przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu.

 

POBIERZ treść zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zakres projektu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
jest współfinansowany ze środków Europoejkiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.