Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/11/2020 dotyczące zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej

w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
realizowanego przez Powiat Tczewski (partner wiodący), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia,
Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie
oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”

 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

 

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin.

Osoba do kontaktu: Anna Melzacka, amelzacka@fundacjapokolenia.pl, tel. 509 622 065.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia:

Usługa świadczenia terapii psychologicznej – 1664 godz.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo/terapia psychologiczna prowadzona metodą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) wraz z całościową opieką nad każdym z uczestników oraz superwizją wsparcia co oznacza: monitorowanie efektów wsparcia jakie uczestnik otrzymuje w ramach projektu, podsumowanie wsparcia w ramach wszystkich form przewidzianych do realizacji w projekcie m.in. szkolenia/warsztaty, warsztaty wyjazdowe, terapia uzależnień, usługi opiekuńcze realizowana w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. Terapia będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 205. Zamówienie obejmuje diagnozę, przygotowanie planu terapeutycznego oraz jego realizację we współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi, w tym w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej
oraz specjalistami zatrudnionymi w projekcie. Diagnoza/terapia prowadzona będzie głównie w budynku Fundacji Pokolenia w Tczewie, ale również jeśli zajdzie taka potrzeba w terenie tj. w środowisku osoby/rodziny objętej terapią (powiat tczewski)

Jedną z grup docelowych są osoby znajdujące się w długotrwałym kryzysie bezdomności.

Wiąże się to z pracą w niestandardowych godzinach oraz pełną dyspozycyjnością zarówno w weekendy
jak i święta oraz w godzinach nocnych, w wymiarze interwencyjnym. W zależności od potrzeb ww. osób. Dodatkowo  koniecznie są  wizyty miejscach gdzie można spotkać osoby w kryzysie bezdomności
m.in. ogrzewalni dla osób bezdomnych, działkach.  Terapia może przyjmować także formę terapii grupowej, w czym towarzyszyć będą również terapeuci, terapeuta uzależnień i/lub pracowników socjalnych.  Godziny prowadzenia terapii obejmować będzie pracę w systemie dyżurów oraz indywidualnie umawianych spotkań, zależnie od potrzeb i możliwości osób uczestniczących w projekcie. Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 1664 godz. terapii realizowanej w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 roku.

Stosowana Analiza Zachowania opiera się na podstawowych procesach uczenia się, koncentruje się
na zachowaniu, zmiennych środowiskowych, czyli zdarzeniach poprzedzających zachowanie
i konsekwencjach zachowania, które na nie wpływają. Celem terapii opartej na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania jest rozwijanie zachowań deficytowych oraz redukowanie niepożądanych. Metoda ta jest skuteczna w pracy z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem, ponieważ kładzie duży nacisk na uczenie się nowych zachowań, motywację, aktywizację, biorąc jednocześnie
pod uwagę wszystkie czynniki środowiskowe.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z pracownikami socjalnymi, asystentami, doradcami, terapeutami uzależnień i innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację programu wsparcia. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie międzysektorowym, personel projektu, w tym zespół psychologów, uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych, spotkaniach ewaluacyjnych. Psychologowie uczestniczą w opracowaniu dokumentów, regulaminów, konstruują opinie, rekomendacje.

Praca Wykonawcy będzie objęta w trakcie realizowanego projektu superwizją grupową mającą na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, przy współudziale wielu specjalistów, stąd Wykonawca będzie zobligowany do uczestniczenia w spotkaniach ewaluacyjnych oraz współudziału w opracowaniu dokumentów, regulaminów, opinii, rekomendacji.

 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dyspozycyjności oraz gotowości do udzielania wsparcia w sytuacjach interwencyjnych – oznacza to gotowość do osobistego świadczenia usługi w miejscu przebywania uczestnika w czasie nie dłuższym niż 1h zegarowa.

 

Szczegółowy opis projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od momentu podpisania umowy do z usługodawcą do 31.12.2021.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno terminu podpisania umowy, jak i okresu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na zmianę okresu realizacji zadań w projekcie.

 

 1. PLANOWANE ZAMÓWIENIA DODATKOWE:

Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zakres oraz warunki realizacji dodatkowych zamówień, poza założeniami ilościowymi, będą tożsame z określonymi w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna oraz w terenie na obszarze powiatu tczewskiego. Praca głównie w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na rpo.pomorskie.eu

2) O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, dysponujący osobą/osobami,
z których chociaż jedna spełnia łącznie następujące kryteria:

a) Posiadanie wykształcenia wyższego (tytuł zawodowy magistra) – kierunek psychologia.

 • Weryfikacja nastąpi na podstawie załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 

b) Posiadanie wykształcenia kierunkowego – Stosowana Analiza Zachowania.

 • Weryfikacja nastąpi na podstawie jednego z dokumentów:

–  załączonej kopii zaświadczenia ukończenia kursów/staży w ośrodkach SAZ (formalne zaświadczenie/certyfikat)

– załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z SAZ (formalne zaświadczenie/dyplom)

 

c) min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem

 • Weryfikacja nastąpi na podstawie CV. Dokument musi zawierać konkretne, szczegółowe i pełne dane, które będą wprost odnosiły się do kryterium i na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie kryterium. W przypadku braku możliwości weryfikacji spełnienia kryterium na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających dane zawarte w CV np. umów, referencji, oświadczeń/zaświadczeń zleceniodawców.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 

3) W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4) W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.

 

PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Kryteria oceny ofert:.

Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii – waga 40%

  • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii

b) Wykształcenie w kierunku SAZ – waga 30%

  • Weryfikacja nastąpi na podstawie jednego z dokumentów:
   –  załączonej kopii zaświadczenia ukończenia kursów/staży w ośrodkach SAZ (formalne zaświadczenie/certyfikat)
   – załączonej kopii dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z SAZ (formalne zaświadczenie/dyplom)

c) Doświadczenie w terapii psychologicznej z osobami dorosłymi w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania – waga 30%

  • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Curriculum Vitae zawierające dane o doświadczeniu w terapii psychologicznej w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii

CRn

KT =    —————————   x 40 pkt.

CRo

KT – wartość punktowa: Koszt Terapii

CRn – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg najkorzystniejszej oferty.

CRo – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg ocenianej oferty.

 

b) Wykształcenie w kierunku SAZ – 30 pkt.

 

c) Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami dorosłymi w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania;

10 pkt – do jednego roku doświadczenia w stosowaniu SAZ

20 pkt – od dwóch do trzech lat doświadczenia w stosowaniu SAZ

30 pkt – powyżej trzech lat doświadczenia w stosowaniu SAZ

 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:
  1. Strona internetowa fundacjapokolenia.pl
  2. W Bazie Konkurencyjności: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 1. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na 29 listopada 2020 r. (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew).

Ofertę można składać:

 • pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku
  do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
 • mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości:

Zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/11/2020. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr  2/FP/RPO/11/2020.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 1. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Melzacka, amelzacka@fundacjapokolenia.pl, tel. 509 622 065.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty
 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a) załącznik nr 2 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii

b) załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych

c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek psychologia. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

d) Curriculum Vitae zawierający m.in.:

 • dane potwierdzające min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem
 • dane o doświadczeniu w pracy psychologicznej w oparciu o zasady i metody Stosowanej Analizy Zachowania.

e) Dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe – SAZ.

 

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 

 1. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z faktycznie liczbą przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu protokołu.

 

LINK do bazy konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FP/RPO/11/2020 (do pobrania)

 

ZAŁĄCZNIKI do zapytania ofertowego:

1. Zakres projektu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
jest współfinansowany ze środków Europoejkiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.