AktualnościZapytania ofertowe

Dotyczy zamówienia usługi: świadczenia terapii uzależnień od alkoholu w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski – Zespół Szkół Technicznych w Tczewie z siedzibą na ul. Parkowej 1 w Tczewie (lider), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii uzależnień od alkoholu.

 

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia:

Usługa świadczenia terapii uzależnień od alkoholu – 408 godz.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest terapia uzależnień od alkoholu prowadzona w formie terapii indywidualnej bądź grupowej, realizowana w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. Z uwagi na specyfikę działania Zamawiającego, ambulatoryjna terapia uzależnień obejmująca niniejsze zamówienie, będzie miała charakter komplementarny z terapią świadczoną przez Zamawiającego lub inne placówki w warunkach stacjonarnych. Celem terapii jest wspieranie w procesie wychodzenia z uzależnienia od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia w warunkach stacjonarnych oraz profilaktyka dla osób zagrożonych uzależnieniem. Z uwagi na powyższe wymagane jest doświadczenie zarówno w samodzielnym prowadzeniu terapii w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. Terapia będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych terapią w okresie realizowanego zamówienia to ok. 80 osób (w tym osoby długotrwale bezdomne z ogrzewalni i mieszkańcy mieszkania Housing First). Zamówienie obejmuje diagnozę, przygotowanie planu terapeutycznego oraz jego samodzielną realizację we współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi. Diagnoza/terapia prowadzona będzie głównie w budynku Fundacji Pokolenia w Tczewie, ale również w terenie (powiat tczewski) w miejscach wyznaczonych przez partnerów projektu. Terapia może przyjmować także formę terapii grupowej. Godziny prowadzenia terapii obejmować będą pracę w systemie dyżurów oraz indywidualnie umawianych spotkań, zależnie od potrzeb i możliwości osób uczestniczących w projekcie.

Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 408 godz. terapii realizowanej w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 roku.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z psychologami, pracownikami socjalnymi, asystentami, doradcami, innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację programu wsparcia. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie międzysektorowym, personel projektu, w tym terapeuta, uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych, spotkaniach ewaluacyjnych. Terapeuta uczestniczy w opracowaniu dokumentów, regulaminów, konstruuje opinie, rekomendacje.

Szczegółowy opis projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.12.2021

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna oraz w terenie na obszarze powiatu tczewskiego. Praca głównie w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2) Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia
  • weryfikacja: kserokopia dyplomu
   W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
   Kryterium musi być spełnione przez każdą z osób realizującą usługę na rzecz Wykonawcy.
 • posiadają certyfikat specjalisty terapii uzależnień od alkoholu
  • weryfikacja: kserokopia certyfikatu
 • posiadają doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentem uzależnionym od alkoholu w formie stacjonarnej.
  • weryfikacja: referencje od pracodawcy

3) W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) w pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4) W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.

 

PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Pokolenia jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego, z uwagi na brak możliwości umieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności (etap przed podpisaniem umowy o dofinansowanie), Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznił to zapytanie na swojej stronie internetowej.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii – waga 40%

 • Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 2 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii

b) Doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem w formie indywidualnej i grupowej – waga 50%

 • Weryfikacja na podstawie przedłożonych zaświadczeń/rekomendacji od pracodawcy/pracodawców / Curriculum Vitae

c) Doświadczenie w pracy terapeutycznej w formie terapii ambulatoryjnej rozumiane, jako dokonywanie diagnozy, samodzielne konstruowanie planu terapeutycznego i jego realizacja – waga 10%

 • Weryfikacja na podstawie przedłożonych zaświadczeń od pracodawcy/pracodawców/ umowy

 

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia:

 • Ad. a) Koszt usługi – Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii

CRn

KT =    —————————  x 40 pkt.

CRo

KT – wartość punktowa: Koszt Terapii

CRn – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg najkorzystniejszej oferty.

CRo – cena ryczałtowa brutto za 1 godz. terapii wg ocenianej oferty.

 

 • Ad. b) Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu

20 pkt – do dwóch lat doświadczenia w pracy terapeutycznej stacjonarnej

40 pkt – od dwóch do czterech lat doświadczenia w pracy terapeutycznej stacjonarnej

50 pkt – od czterech lat doświadczenia w pracy terapeutycznej stacjonarnej

 

 • Ad. c) Doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z zagrożonymi wykluczeniem w formie terapii ambulatoryjnej rozumiane, jako dokonywanie diagnozy, samodzielne konstruowanie planu terapeutycznego i jego realizacja

5 pkt – do roku do dwóch lat doświadczenia w pracy terapeutycznej ambulatoryjnej

10 pkt – od dwóch doświadczenia w pracy terapeutycznej ambulatoryjnej

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:
  1. Strona internetowa fundacjapokolenia.pl
  2. wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców
 1. Termin oraz miejsce składania ofert
  1. Termin składania ofert wyznaczono na 12 listopada 2019 r. do godz. 12:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew). Ofertę można składać:

– pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

– mailem na adres: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

 1. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 3/FP/RPO/11/2019
 2. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 3/FP/RPO/11/2019

 

 1. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Melzacka, tel. 509622065, e-mail: amelzacka@fundacjapokolenia.pl

 

 1. Sposób sporządzenia oferty

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a. Załącznik nr 2 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. terapii.
b. Załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
c. Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek pedagogika lub psychologia. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu wszystkich pracowników/zleceniobiorców, jacy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu. Kryterium musi być spełnione przez każdą z osób realizującą usługę na rzecz Wykonawcy.
d. Kserokopia certyfikatu
W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia certyfikatu lub zaświadczenie pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu. Kryterium musi być spełnione przez każdą z osób realizującą usługę na rzecz Wykonawcy.

e. Rekomendacje od pracodawców potwierdzające doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem w formie terapii stacjonarnej. Celem weryfikacji spełnienia tego kryterium oceny w przedłożonym zaświadczeniu musi znaleźć się dokładny okres świadczonej usługi terapii oraz zakres zgodny z niniejszym zapytaniem ofertowym.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Zawarcie umowy
  1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
  2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z liczbą faktycznie przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu.

 

POBIERZ treść zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zakres projektu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
jest współfinansowany ze środków Europoejkiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.