UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/FP/RPO/2016

Szanowni Państwo, W związku z wykryciem przez Zamawiającego w trakcie postępowania ofertowego realizowanego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” błędów formalnych w dokumentacji ofertowej, mogących tworzyć wady uniemożliwiające podpisanie ważnej umowy z wybranym oferentem, Fundacja Pokolenia unieważnia niniejsze postępowanie toczące się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych…